What happened in Cologne;Was geshah in Köln on 20 september 2008

Leave a comment

(Deutscher Version folgt hierunter)
The dichotomy at Cologne’s anti-islam demonstration reflects the succes by the ruling class to deflect the populace’s interest from the implosion of the capitalist system and its devolvement upon the masses to an artificially induced contradiction of so-called nazi’s and so-called left-wing egalitarians, while islam is in itself an authoritarian creed, to say the least. Religion is the opium for the people, is a marxist saying unduely forgotten by the ill-guided proletariat in today’s culturo-masochistic Europe.

Der Zwiespalt bei der kölnischen Anti-Islam Demo reflektiert den Erfolg der regierenden Kaste bei der Umbeugung der proletarischen Aufmerksamheit weg von dem Zusammenbruch des kapitalistischen Systems und seiner Abwicklung auf die Schultern der Massen nach einer künstlich herbeigeführten Dichotomie zwischen sogenannten Nazis und sogenannten egalitarisischen Linken, obwohl der Islam selber wenigstens einen autoritärisichen Glauben repräsentiert. ‘Religion ist das Opium des Volkes’ ist eine marxistische Losung die unzeitgemäß vom falsch gelenkten Volke vergessen wird im heutigen kultur-masochistischen Europa.

Read this corroborative evidence:

Did everyone but me know that the US Treasury was founded the same year the “French Revolution” was launched?

Shukran Habibi.

The Bastille was stormed on July 14, 1789.

The French Declaration of Human Rights that turned out to be toilet paper — just like the United States Constitution did — was enacted on August 26 1789.

The US Treasury was founded on September 2, 1789.

In October Marat’s Mob took Louis XIV prisoner (with a little help from LaFayette — whom I like and would not impugn but still, it IS a bit suspicious).

In November of 1789 the Business Class Bourgeoisie seized all the land owned by the First Estate (also known as The Church) — who had also been exempt from taxation by birth.

The Church had been the largest single landowner in pre-Revolutionary France (we’re talking about 5-10% of the land and a population of about 100,000 out of a total of 24 million).

How much was that land worth?

It turned out to be just enough to pay off the national debt — incurred by the cost of prosecuting France’s wars in the colonies — in other words, the state was using the taxes of the low income workers (the peasants) to pay for Bourgeois Business Class wars of acquisition, in the name of bloated profits.

Sound familiar?

In 1789, the corporate wars of acquisition were being prosecuted in the Americas.

Ruling Class history books like to emphasize that the French Revolution’s Third Estate — the guys who ran and “won” the French Revolution — were the “Commoners”. But actually they were the Bourgeoisie — also also known as the Business Class — also know as the guys going to foreign lands enslaving and pillaging to extract huge profit margins.

Today they’re more popular known as a toxic cloud called Predatory Capitalism, of which a subset is now increasingly being referred to as The Complex.

In the 18th century the Nobles, also known as the Landowners — today we call them the Leisure Class — were automatically exempt from taxation by birth. The Bourgeoisie Business Class had to purchase their exemption from taxation.

That Mob just did what their corporate mouthpieces told them to do.

There’s too much information here, isn’t there? The key takeaway is that these guys haven’t changed. It’s the same people running the same scam.

Beyond Marx 101.

Sometimes, when you’re working on a thesis, you lose track of who’s been working on it with you. But. Clearly Al Jazeera is thinking along the same lines as I have been. It’s always nice to find yourself in excellent company.

The thesis, in case it has been mentioned enough at the G, is that Predatory Capitalism is, and has always been, extra-national. They use the Nation State rubric to simulate conflicts in which they play both sides.

From das wikie :

Most theories see the nation state as a 19th-century European phenomenon, facilitated by developments such as mass literacy and the early mass media.

That’s their M.O. The more things change, the more they stay the same. Napoleon’s Wars were paid for with Jefferson’s Louisiana Purchase.

Advertisements

In Memoriam: Dr. Willem Johannes Bruyn

Leave a comment

In Memoriam:
Dr. Willem Johannes Bruyn * 27 januari 1917 † 08 september 2008

Dr. W.J. Bruyn was vooraanstaand PvdA-lid, planoloog van het Amsterdamse havengebied maar ook een socioloog met vooruitziende blik. In de zestiger jaren publiceerde hij boekjes met uitdagende titels als ‘Van je ras, ras, ras….’ En ‘Recht op Apartheid’ . Erin bleek hij met wetenschappelijke onderbouwing van gangbare sociologische en anthropologische vaklitteratuur politiek onwelkome standpunten te verdedigen: Massale immigratie zou leiden tot cultuurconflicten, want migratie en menghuwelijken kwamen slechts voor aan de rand van de maatschappij. Het bracht hem in conflict met de PvdA en de gevestigde sociologen zoals de fervent de multiculturaliteit verdedigende wijlen Prof. A.J.F.Köbben.

Dr. Bruyn werd partijpolitiek actief en sloot zich aan zodra die mogelijkheid hem werd geboden bij ordentelijke parlementair functionerende partijen die gericht waren op behoud van de door massale immigratie bedreigde Nederlandse samenleving: de Centrumpartij en de latere Centrtumdemocraten. Voor de Centrumpartij zat hij in de Amsterdamse Gemeenteraad. Voor de Centrumstroming schreef hij de nooit door deze uitgegeven twee eerste delen van een partijnota ‘Nederland voor de Nederlanders’, waarblijkens hij, n.a.v. de rellen van autochtonen tegen Turkse immigranten in Schiedam, opkwam voor het sociologisch geduide recht op zelfverdediging van een volk tegen vreemde overheersing bij ontstentenis van optreden door de regering ervan. Hij gebruikte ter aanduiding hiervoor echter terminologie als ‘noodweer’en ‘noodweerexces’ zonder ervan de juridische betekenis te kennen. Het zijn immers geen rechten, maar schulduitsluitings- respectievelijk strafverminderingsgronden.

Zijn conceptnota werd door de VARA gestolen en verminkt in de openbaarheid gebracht. Zodoende werd hij in de pers en met hem de hele centrumstroming uitgemaakt voor verdedigers van ‘racisme’, een begrip dat werd opgerekt totdat alles wat de multicultuur bevorderende Regering niet wil eronder viel. Maar Bruyn vestigde gewoon de aandacht op de in het Handvest van de Verenigde Naties en de Verdragen nopens de Mensenrechten gestipuleerde, aan de toedeling van nationaliteit door Staten verbonden rechten der onderdanen t.o.v. vreemdelingen. Dit is nog steeds vigerend internationaal publiekrecht. De VARA ving bij de rechter al bot om procesrechtelijke redenen, immers het bewijsmateriaal was wederrechtelijk bekomen, maar Bruyn wilde zich tot wanhoop van zijn advocaat ruiterlijk en inhoudelijk verdedigen zonder schroom voor de strafrechtelijke gevolgen. Hij kreeg daartoe niet de kans, richtte de ’Stichting Autochtoon Nederland’ op en gaf zijn nota en pleidooi uit in eigen beheer, zij het op beperkte schaal..

Dit was zijn natuur: recht voor z’n raap, wars van diplomatie, trouw aan zijn woord. Deze karaktereigenschap bracht hem dan ook gemakkelijk in conflict met medestanders. Tweede Kamerlid Hans Janmaat ‘vergat’ dat hij Bruyn een ‘toerbeurt’na twee jaar in het parlement had beloofd en Bruyn, een grote krachtige vent, schroomde niet de kleine broze Janmaat ten huize van het Vlaamse Blok tegen de grond te slaan. Hij was daarop volgens Janmaat niet meer ‘ministeriabel’ en Bruyn kwijnde weg in vergetelheid. Ook buiten de partij leverde de publicaties door zijn stichting geen publiek debat op.
Bruyn was een goedaardig man met brilliant gevoel voor humor. Eens vroeg ik hem naar zijn vermeend ‘racisme’, doelend op het raciaal gescheiden bussen in de Verenigde Staten. Daar had ik in 1979 ontdekt, dat de rokers achterin de Greyhound bus moesten zitten net zoals 9 jaar daarvoor de negers. Was dat dan nodig, blank voorin, zwart achterin ? Bruyn tekende daarop een bus, in de lengte in tweeën afgeschot met voor en achter aparte toegangsdeuren en zei dat blanken ook wel achterin kunnen stappen!

Met het overlijden van Wim.Bruyn is een volksnationalistische ideoloog van groot formaat heengegaan, die decennia voorlag op de goegemeente der fortuynisten, wilderianen, verdonkeremaniakken en op de hele parlementaire schijnheilige meute die nu opeens moord en brand schreeuwt over de ‘ontspoorde’ immigrantenjeugd. De totale ontwrichting van de Franse republikeinse assimilatiemachine door de massale immigratie heeft mij pas eind negentiger jaren doen inzien, dat Dr. Bruyn als socioloog gelijk had en niet ik als jurist: Het overgrote deel der mensen kan zich tijdens zijn individueel leven onvoldoende aanpassen aan een andere cultuur dan die waarin men is grootgebracht. Tegenstanders, ja hoor zichzelf noemende ‘antifascistische autonomen’, hebben Bruyn ooit eens op hoge leeftijd al in zijn straat aan een betonblok geketend. Moge dat betonblok nog gevonden worden en dienen als sokkel voor één van de grootste verdedigers van de Europese beschaving.