Vierling’s Berufsverbot: Waarom nog?

Leave a comment

http://s.nos.nl/swf/nos_video_embed.swf

Na het beluisteren van dit interview (video te zien hier onder volledig artikel)omtrent het huidige kabinetsbeleid, kan iemand mij uitleggen, waarom mij nog steeds een (schriftelijk) beroepsverbod wordt opgelegd? Zeker nu Wilders (PVV) per 23 juni 2011 is vrijgesproken en dus Rabbae, als beweerdelijk gelaedeerde lik op stuk kreeg–hij was een van de drie kamerleden, die de regering geboden afstand te nemen van hun voordracht van mij aan de Turkse regering als eerste kandidaat leraar Europese talen en cultuur aan een Imam-Hatib school wegens mijn vermeend ‘rechtsextremisme’. Het tot nu toe meest bevredigende antwoord kwam van Martin Bosma, Tweede Kamerlid voor de PVV:
“O, nee, een gewelddadig extremist wordt al zelden gerehabiliteerd, maar zeker geen SOFT RADICAAL zoals U!”

Tekst van mijn beroepsverbodpag1
tekst van mijn beroepsverbodpag2

Ook interessant is wat Maxime VERHAGEN nu zegt over ‘xenofobie’:
Maxime Verhagen: Zorgen over allochtonen ‘terecht’
dinsdag 28 juni 2011 14:52

Regeringspartij CDA zou meer moeten luisteren naar de zorgen van kiezers over immigranten en allochtonen. De vrees voor buitenlandse invloeden is ‘begrijpelijk’ en ‘terecht’.

Verhagen: Angst voor een veranderd Nederland is terecht

‘Het kabinet wil dat immigranten hun eigen inburgering regelen. Subsidies voor allochtonenclubs worden afgeschaft. Goed dat burgers worden aangesproken op eigen verantwoordelijkheid.’

Mooi, immigranten zijn voortaan gewone burgers
Dat zegt vicepremier Maxime Verhagen (CDA) dinsdagavond in een toespraak op een partijbijeenkomst. De tekst ervan is gelekt naar NRC Handelsblad.

Moskeeën
De CDA’er begrijpt de zorgen van veel Nederlanders over kerken die worden vervangen voor moskeeën, buitenlanders die zich niet aanpassen en allochtonen die banen krijgen terwijl autochtonen werkloos zijn.

‘Blijft mijn buurt wel mijn buurt als er weer een kerk wordt gesloten en er een moskee wordt gebouwd?’ verwoordt hij de zorgen die leven. ‘Waarom passen de nieuwkomers zich niet aan ons aan? Ze pikken toch niet de baan van mijn zoon in?’

Volgens de krant wijst Verhagen erop dat deze gedachten ‘ook door mijn eigen CDA’ lang zijn beschouwd als foutieve reactie op ‘de snelle veranderingen in de wereld’.

Voedingsbodem
‘We moeten die zorgen niet afdoen als onfatsoenlijk of stellen dat je dat niet mag vinden,’ zegt hij. ‘Het onbehagen moet ook het onbehagen zijn van een volkspartij als het CDA.’

Doet de partij dit niet, dan worden andere partijen ‘beloond met de ene verkiezingsoverwinning na de andere’. Verhagen benadrukt afstand te willen houden tot populisme, maar zegt niet blind te willen zijn ‘voor de voedingsbodem ervan’.

Door Jeroen Langelaar

De tekst van de verlengingen van mijn beroepsverbod vindt U onderaan onder ‘biography’ en de tekst van mijn beleidsnota ‘Centrumdemocratisch Beleid ter Bescherming van het Nederlands Staatsburgerschap’ 1985 onder ‘publications’

Advertisements

Ritueel Slachten: Ode aan Parlementaire Helden

1 Comment

Hiermee uit ik mijn diep ontzag en dankbaarheid aan iedereen die onbedwelmd slachten bestrijdt; ik noem en toon alleen de parlementsleden: Zij strijden verwoed tegen religieuze minderheden of zelfs van gewone meerderheden in de eigen partij en houden stand. Bravissimo! Ik deed het in 1983 als enige met de Centrumpartij en werd prompt weggezet als nazi, racist, of rechtsextremist. Gaat de mensheid dan toch langzaam vooruit?

Henk van Gerven (SP) diende motie tegen gruwelijke kantelfixeerbox in

Tofik Tibi (GrL) een allochtoon met beschaving, het kan dus wel

Esther Ouwehand (pvdDieren) vegetarische doorbijtster met tanddruk van een bull terrier

Marianne Thieme (PvdDieren)loodst met minipartij wet door het parlement: als engel met vlijmscherp gevoel voor aardse haalbaarheid

Martijn van Dam DE ideale opvolger van Cohen in de PvdA; wat een kalme bruggenbouwer zonder thee!

Dion Graus (PVV) chevalier seul na mij de eerste tegen ritueel slachten, verbeeldde met woorden welke rituele marteling een rund ondergaat, bezocht als enige abattoirs in heel Europa , moedig in eigen judeofielenclub

Janneke Snijder (VVD) nomen est omen, maar bedwelmde wel Bolkenstein's judeomanie

Stientje van Veldhoven (D66) is erg juridicerend, maar toch bedwelmende intenties

Tjeerd vanm Dekken (PvdA) wijdde zijn maidenspeech aan dit explosieve onderwerp; oer en onvermurvbaar

Ritueel slachten plenair kamerdebat 22/23 juni 2011.Jood wil guillotine?

1 Comment

De kogel is inderdaad door de synagoge en de moskee. Onverdoofd slachten weg ermee. Ik ben trots op ons parlement, dat het wetsvoorstel van Thieme (p vd Dieren ) tot verplichte bedwelming bij ritueel slachten zal aannemen, zij het met de nodige ontsnappingsclausules. Deze zijn vervat in een of twee amendementen, waarmee partijen hun joodse en islamitische achterbannen in toom moeten houden en de Partij voor de Dieren nog langs de Eerste Kamer en het Europese Hof voor de Mensenrechten moet glippen. (Proportionaliteits en subsidiariteitsbeginselen.) De Regering kan nog contre-signe weigeren en met een nog meer verwaterde versie komen. Maar goed, de toon is gezet: geen extra leed dulden bij rituele slacht tov reguliere slacht. Geen vergelijk dan met state of the art methodes en perfecte tenuitvoerlegging. Staatssecretaris Bleker maakte voor de tweede keer bekend, dat onverdoofd slachten van runderen ‘moeilijk’ te tolereren wordt en wil af van de kantelbox (daartoe een speciale motie van de SP ingediend). HOERA!! HOERA! Uitzonderingen op verdoving zijn wellicht mogelijk voor kleinere dieren, maar de bewijslast wordt omgedraaid: De rituele slachter moet maar wetenschappelijk onomstotelijk bewijzen, dat het dier zonder verdoving niet extra pijn lijdt. Dat is natuurlijk onmogelijk, want we kunnen helemaal geen pijn meten. De discretionaire bevoegdheid komt bij de MInister of Staatssecretaris van Landbouw te liggen, nou die is altijd van het CDA, dus ontheffingverlening en toezicht blijven gemakkelijke politieke speelbal. CDA vond in haar amemdement (met SGP en ChristenUNie) 45 seconden lijden van een dier wel aanvaardbaar voor een beetje meer godsdienstvrijheid. Graus (PVV) schetste levendig, dat je een dier dat hevig spartelt na de halssnede niet meer kunt immobiliseren met een schietmasker of electrocutie en dat dat dier dus nog minutenlang zal lijden.

ronnie eisemann

[/caption

Grootste lichtpunt: Eisemann, hoofd joods slachthuis, is bereid ‘aan de rabbi te vragen’, of het gebruik van een guillotine mag. Dat zou geweldig zijn, want 30 % van de bloedtoevoer naar de hersenen van een rund gaat via de dorsale aderen. Ik ben al jaren voor de guillontine (zonder mandje, hoofd tik, tik tik, trapje af) en ik weet al lang voor wie..

Lees ook ‘ De Slag verloren’, kritiek op halsstarrige houding (mooie beeldspraak in dit verband) van Kosjr lobby in..Nieuw Israelisch Weekblad:
Er is al heel wat gezegd over de sjechieta. De kogel is inmiddels door de Tweede Kamer. Gidi Markuszower presenteert een controversiële mening.
Door: Gidi Markuszower
Een meerderheid van de Nederlanders is van mening dat onverdoofd slachten verboden moet worden. De Joodse gemeenschap was eensgezind in verontwaardiging en emotie. Met name die emotie heeft de ratio in deze discussie uitgeschakeld. Er zijn weinig mensen vanuit de eigen gelederen die zich hebben afgevraagd of a. de vermeende beperking van godsdienstvrijheid toelaatbaar is en b. wat de mogelijkheden zijn binnen de halacha – Joodse codex–- om het, vermeende, dierenleed te voorkomen. Als de eigen achterban, politici en media volledig waren ingelicht, dan was het volgende aan het licht gekomen.
In Amerika wel
De opperrabbijn van de NIHS verbiedt in Nederland post cut stunning (de verdoving vindt direct na de slacht plaats) maar staat dit in zijn woonplaats New York toe. Als de Nederlandse Joodse gemeenschap in een vroeg stadium bereid was geweest een compromis op post cut stunning te sluiten, had de discussie heel anders kunnen afl open. Hoe zit het met geld? Van de circa 3000 te slachten dieren is ongeveer zeventig procent voor de export. Nederland is een van de weinige landen waar niet zomaar kosjer maar ‘glatt kosjer’ wordt geslacht. Door die status kan er meer worden verdiend aan de export. Ook vermeerdert het ‘glatt’-label het aanzien van de betrokken rabbijnen. Gevolg: hogere opbrengsten. Gezien het feit dat het overgrote deel van de circa 3000 geslachte dieren wordt doorverkocht, is maar een heel klein gedeelte, een kleine duizend, voor de eigen consumptie. De vermeende beperking van godsdienstvrijheid geldt dus maar voor 900 koeien. Maar als er kosjer – en dus niet ‘glatt kosjer’ – zou worden geslacht, zoals bijna alle Joodse gemeenschappen in de wereld doen, zou het om slechts 450 dieren voor eigen consumptie gaan. De genoemde aantallen zijn zo klein dat ook hier, zeker in combinatie met het toestaan van post cut stunning, ruimte voor een compromis was geweest.
Waar staat het?
De bestuurders van het NIK en NIHS denken al meer dan tien jaar serieus na over het afschaffen van de Nederlandse sjechieta. De NIHS wenst er niet meer voor te betalen. Dus los van de discussie in de Tweede Kamer is de toekomst van de sjechieta onzeker. Er zijn bestuurders van NIK en NIHS die blij zouden zijn dat niet zij de schuld van afschaffi ng in de schoenen krijgen geschoven, maar Marianne Thieme. Veel rabbijnen zijn van mening dat het eten van vlees en het slachten (ook kosjer) van dieren voor consumptie ongewenst is. Ook G’d zelf beschouwt volgens de Joodse traditie het eten van vlees als een minder ideale situatie. In het paradijs werd door Adam en Eva geen vlees gegeten. De standpunten van de voorstanders van het verbod zijn in lijn met de Joodse traditie en fi losofi e. Waar staat eigenlijk dat pre cut stunning niet zou mogen? Het antwoord zou liggen in het feit dat het Joden wordt verboden om ‘beschadigde’ dieren te slachten voor consumptie. In de industriële, niet-kosjere slacht worden dieren met een soort van pistool/pin door hun hoofd geschoten ter verdoving. Het is duidelijk dat deze vorm van verdoving niet geschikt is voor de sjechieta. Maar gezien de kleine aantallen zouden duurdere vormen van verdoven mogelijk wel geoorloofd zijn.
Starheid
Mijns inziens gaat kasjroet voor maar 2 procent om halacha en voor 98 procent om geld, macht en aanzien. Als de gemeenschap eerlijker en minder rigide was geweest, had zij de sjechieta binnen de marges van de halacha en binnen de reik- wijdte van het nieuwe wetsvoorstel kunnen behouden. De godsdienst- vrijheid van de gemeenschap wordt niet door de overheid ingeperkt. De opgelegde restricties zijn grotendeels te wijten aan de starheid van de gemeenschap zelf. Maar zelfs al zou de ruimte die de gemeenschap wordt gegund op onderdelen wat kleiner zijn geworden: de grondwet kent helemaal geen absolute godsdienstvrijheid toe. Elk westers land legt beperkende maatregelen op aan gelovigen binnen hun landsgrenzen. De Joodse gemeenschap in Nederland dient re- kening te houden met ’s lands wijs, ’s lands eer. Zo was het altijd en zo zal het altijd zijn. Moderniteit omarmen is juist altijd de kracht geweest van het Jodendom. In de discussie van de afgelopen maanden hebben velen het juiste perspectief verloren. Ossenworst is bij lange na niet het grootste probleem van de gemeenschap. Het wordt tijd dat onze leiders zich weer met de echt belangrijke zaken gaan bezighouden, zoals een sterk en veilig Israël en goed profaan én Joods onderwijs.

Ritueel slachten TK hoorzitting 16 juni 2011 verslag van reli-waan en verbetering

Leave a comment

Ritueel Slachten:Hoorzitting Tweede Kamer 16 juni 2011:

Heel Nederland en de beschaving moest drie kwartier wachten op ‘LORD SACHS, Chief Rabby’ uit Londen die in gezelschap uit Londen kwam vliegen en groots met alle persaandacht en gevoel voor drama werd ingeleid. Dat je maar weet waar Nederland zijn moraal vandaan haalt! De Thora/Bijbel zou het eerste boek zijn waarin over dierenwelzijn wordt geschreven. Van andere beschavingen, zoals Hindu nooit gehoord..

Er waren vertegenwoordigers van joodse en islamitische organisaties uitgenodigd, juristen , theologen en veterinair deskundigen.

Principiele onderwerping van dier aan mens

De abrahamitische godsdiensten willen ‘dieren geen mensenrechten geven’. Dierenrechten zijn mensenplichten. Het dier is geen rechtssubject. Individualiteit van het afzonderlijke dier wordt niet erkend, het is een serieprodukt, een gebruikswezen, wel met een ziel, maar toch ‘devoid of apprehension and the effect of pain’ (gespeend van de mogelijkheid pijn en het effect ervan te ervaren)(Dr.J.Hidmi, The Scientific Miracle of the Holy Quran ‘Between the Islamic method of Slaying Animals (Zabah Halal) and Human Health’. Uitdrukkelijk wordt Brigitte Bardot verweten in de naam van Allah!! een persoonlijke en individuele band met dieren te hebben ( Benefits of religious slaughter without stunning for animals and humans, 24 march 2008, Asidcom Association)


Schijnheiligheid der religieuzen

Zij hebben geprobeerd de niet-voorbedwelmde slacht als meest humane methode voor te stellen.
Het zou gaan om een arbeidsintensief op maat van en met alle aandacht voor het het dier toegesneden langzaam proces itt de ‘industriele slacht in de bioindustrie. Onzin, de islamitische slacht is evenzo massaal en voorheen ook de joodse voor de export en de dieren komen gewoon uit de bioindustrie. De joodse slacht had juist een voortrekkersrol voor de islamitische organisaties. Die wonden er overigens geen doektjes om, dat het hun gaat om de bescherming en verdere infrastructurele uitbouw van hun monopoliepositie in slachtproductie en handel: ‘The Green Muslim Foundation actively promotes the reform of the dutch meat and halal industry’ sc: voor de export, waarvoor het leeuwendeel van de rituele slacht geschiedt: Men verdient vermogens aan de halssnede!Men pleit voor eigen slachthuizen.

Men heeft ook de huidige voorbedwelmingsmethoden bekritiseerd in de waan, dat niemand anders beweert dat die niet ook verbeterd moeten worden. Dat is niet zo. Iedereen is ermee bekend, dat we nog niet goed kunnen weten, of na bijvoorbeeld het penschot of een halssnede slechts insensibiliteit (uitval van motorisch zenuwstelsel), dan wel onbewustzijn optreedt en wanneer, of dat onbewustzijn dan blijvend is tot aan de dood of toch ook niet weer even een pijnbeleving toelaat. Deze kan met een goede bedwelmingsmethode worden voorkomen. Joodse en islamitische woordvoerders hebben deze voorbedwelming voorgesteld als een dubbele executie. Zij gaan ervan uit, dat die voorbedwelming vaker mislukt dan hun slachtingreep. Anderzijds wil stelt men wel, dat ‘not well working slaughtering systems should not be used to judge the inhaerent potential of any slaughtering system to humanely slaughter animals’ ( Preliminary Report by Regenstein pag 9).
Het gaat om het beginsel: Beter een dubbele executie dan een halve !!

Het wetsvoorstel doet geen uitspraak over welke bedwelmingsmethode de beste is. Dat moet later worden uitgezocht door experimenten.

Men wil het doen voorkomen, ook al door de bewijslast om te draaien, dat de reli-slacht de meest diervriendelijke methode is, maar dat deden rabbijnen en imams ook voordat dierenbeschermers een fixeerbox oplegden ter voorkoming van de toen gebruikelijke botbreuken door kluisterkettingen en ophanging aan de jacobsladder, een methode nog altijd veel in de wereld toegepast, bv in Zuid-Amerika, maar na jaren actie door dierenbeschermers (niet op initiatief van joden of moslims of christenen) door de EU vanaf 13 januari 2013 is verboden. De beelden vn de islamitische slachthuizen in Indonesie, waartegen nooit een moslim protesteerde en die aanleiding gaven tot de onmiddellijke stopzetting van een 200 miljoen waarde hebbende Autralische runderexport, spreekt boekdelen over de beweerdelijke vermeende diervriendelijkheid van de islamitische wereld.

De joodse inbreng getuigde van een goede verbale inbreng met vewijzing en bekritisering van wetenschappelijke rapporten en stelden, dat ook in de joodse ethiek het dierenwelzijn vooropstond. Onhandig genoeg, gaf de islamitische inbreng die vooral steunde op joods onderzoek, blijk van waar het uiteindelijk om gaat: de kwaliteitsverbetering en de houdbaarheid van het vlees. Door stress-opwekking vlak voor de uitbloeding wordt door de betere doorbloeding alllerlei zuren en afvalstoffen beter afgevoerd. Dan moet dat ‘vervuilde bloed’ wel heel goed worden afgevoerd en men denkt, dat verdoving die verbloeding stagneert. ‘Rapid breathing (hijgen, adem snakken) assures adequate oxygenation of tissues and prevent a stagnant anoxia, which interferes with the PH of the tissues; PH is very important in extracting the blood from the tissues and influences tthe keeping quality of the meat… These factors are operative only when the blood vessels are severed while the animal is conscious with a normal vaso motor centre, a normal heart and normal circulatory and normal respiratory centre.’, aldus Hidmi. Het dier moet dus maar bij volle bewustzijn in doodsangst naar adem blijven happen bij versnelde hartslag om de smaak en de houdbaarheid van het vlees te verbeteren. Hoezo dierenwelzijn op de eerste plaats? Het geschiedt dus om precies dezelfde reden als waarom de Chinezen die slachthonden afranselen vlak voor de slacht.

Ook ontkent men of laat achter weg, dat er nog wel twee grote problemen onweerlegd gebleven tav onbedwelmd slachten zijn gebleven

1. een dier, met name runderen, moet veel langer worden gefixeerd. Een rund is van nature claustrophobe en de stress, doodsangst in zo’n box, zeker wanneer die het dier kantelt in zij- of rugligging, kan het bewustzijn na de halssnede aanzienlijk verlengen tot enige minuten. Door kanteling loopt het bloed ook over de ogen, krijgt het rund bloed en pensinhoud in de luchtpijp, terwijl dan al de ophoestreflex door doorsnijding van de nervus vagus en de nervus phrenicus is uitgeschakeld.

2. Een dier heeft pijnreceptoren in de hals en voelt met name wanneer moet worden bijgesneden na de eerste haal, pijn en stress. Dit gebeurt bij de joodse slacht gemiddeld 3,2 keer en bij de islamitische slacht zelfs 5,2 keer. Dan nog is bij een op de tien dieren de halsader niet of onvoldoende opengesneden. Eeen joodse bijdrage probeert het zo voor te stellen, dat die pijnreceptoren alleen werken bij verslinding door een roofdier en niet bij een opensnijding door een mes. Let wel, als de rituele meshaal mislukt, wordt er door joden en islamieten niet ‘nageschoten’, omdat dat het vlees ongeschikt zou maken voor hun consumptie : Ook hier blijkt het vlees belangrijker dan dierenwelzijn van het individuele slachtdier.

Er zijn wel met name een aantal verbeteringen voor (onbedwelmd) slachten voorgesteld

in he

Temple Grandin

<

t paper van Dr. Temple Grandin (voorgelegd door joodse lobby en gebruikt door de islamitische lobby bij gebrek aan eigen onderzoekskwaliteit:

1.illiminate cruel methods of restraint such as dragging, shackling, hoisting or leg clamping.
2.Keep animals clam before slaughter (don't select too wild animals), since an agitated animal takes longer to become unconscious.
3.Perform the cut immediately after an animal's head is restrained (after 5 max secunds) and a well certificated slaughter man should cut more agressively between the thyroid and the cricoid cartilage. with qualified knife to be laser-inspected after each slaughter from an ergonomic optimal position.
4.Use restraining devices that hold animals in a comfortable upright position.
5.Perform collapse scoring to keep track of the proportion of animals that quickly loose consciousness.
6.Use video auditing by an outside firm and practise transparency by streaming the video to a webpage so that the public can see it.
Religious slaughter and animal welfare:
a discussion for meat scientists.

Meat Focus International – March 1994 pages 115-123
Published by : CAB International

Temple Grandin

Department of Animal Science
Colorado State University
Fort Collins, Colorado 80523

Joe M. Regenstein

Cornell Kosher Food Initiative
Department of Food Science
Cornell University
Ithaca, New York 14853-7201, USA.
FOR RELATED TECHNICAL PICTURES OF RESTRAINT DEVICES SEE:
http://www.grandin.com/ritual/kosher.slaugh.html

Both the Muslim and Jewish faiths have specific requirements for the slaughter of religiously acceptable animals. The major difference from the general practices in most countries is that the animals are not stunned prior to slaughter. It is important that meat scientists understand the implications of these differences. They need to critically consider the scientific information available about the effects of different slaughter practices on animals before reaching any judgements about the appropriateness of a particular form of slaughter. It is also important that they understand the importance of these practices to the people who follow these religious codes. We hope to discuss some information that may be useful in evaluating religious slaughter.

The Jewish dietary code is described in the original five books of the Holy Scriptures. The Muslim code is found in the Quran. Both codes represented major advancements in the respect for animals and their proper handling in ancient times. For example, the Jewish code specifically forbid the use of limbs torn from live animals and the slaughter of both a mother animal and her children on the same day.

One way to view the rather comprehensive legal system of the Jewish faith is spelled out in the paragraphs below. We feel this explanation may help others understand the degree of significance of these religious practices to those of the Jewish faith (Grunfeld, 1972).

"And ye shall be men of holy calling unto Me, and ye shall not eat any meat that is torn in the field" (Exodus XXII:30)

Holiness or selfsanctification is a moral term; it is identical with…moral freedom or moral autonomy. Its aim is the complete selfmastery of man.

"To the superficial observer it seems that men who do not obey the law are freer than law-abiding men, because they can follow their own inclinations. In reality, however, such men are subject to the most cruel bondage; they are slaves of their own instincts, impulses and desires. The first step towards emancipation from the tyranny of animal inclinations in man is, therefore, a voluntary submission to the moral law. The constraint of law is the beginning of human freedom….Thus the fundamental idea of Jewish ethics, holiness, is inseparably connected with the idea of Law; and the dietary laws occupy a central position in that system of moral discipline which is the basis of all Jewish laws.

"The three strongest natural instincts in man are the impulses of food, sex, and acquisition. Judaism does not aim at the destruction of these impulses, but at their control and indeed their sanctification. It is the law which spiritualises these instincts and transfigures them into legitimate joys of life."

We hope that the above quote suggests the importance of the kosher dietary laws to people of the Jewish faith. Similar religious philosophies underpin the Muslim requirements. Thus, the ability to carry out ritual slaughter is extremely important to people of these two faiths. The banning of such slaughter would certainly be viewed as a hostile act.

The actual reference to slaughter in the Jewish Holy scriptures is quite cryptic:

"…thou shall kill of thy herd and of thy flocks, which the Lord hath given thee, as I have commanded thee…"(Deuteronomy XII:21)

Clearly it was assumed that people were familiar with the rules for kosher slaughter. These were a pan of the "oral code". Eventually these rules were written down in the series of volumes referred to as the Talmud as well as in other religious texts. The Talmud contains an entire section on slaughter and the subsequent inspection of animals to ensure that they are religiously "clean". The text includes detailed anatomical information in order to teach the religious Jew exactly what was to be done during slaughter and the subsequent post-mortem inspection.

The Muslim rules with respect to animals and slaughter are contained in the Quran. Blood, pork, animals dying due to beating, strangulation, falls, goring or other damage from animals and animals dedicated to other religions are all forbidden. Any Muslim may slaughter an animal while invoking the name of Allah. In cases where Muslims cannot kill their own animals, they may eat meat killed by a "person of the book", i.e., a Christian or a Jew. Again stunning prior to slaughter is generally not the practice . However, a non-penetrating concussion stunning prior to slaughter has received approval from some Muslim authorities. Work in the 80's in New Zealand led to the development of a very sophisticated electrical stunning apparatus that met a Muslim standard where an animal must be able to regain consciousness in less than a minute and must be able to eat within five minutes. Head-only electric stunning prior to Muslim slaughter is used in almost all sheep slaughter plants in New Zealand and Australia. Electric stunning of cattle is used in many New Zealand Muslim cattle slaughter plants and the practice is spreading to Australia. Meat from electrically stunned cattle and sheep is exported to middle eastern countries with stringent religious requirements. "Halal" slaughter in New Zealand and Australia may be carried out by regular plant workers while Muslim religious leaders are present and reciting the appropriate prayers. However, the larger Halal slaughter plants in Australia, New Zealand, and Ireland do employ Muslim slaughtermen. Muslim slaughter without stunning is forbidden in New Zealand. With Muslim slaughter in countries not using stunning, we are also concerned about the training given to the slaughtermen. More work is needed on training programs to teach proper sharpening of knives and to improve the actual slaughter techniques.

The Jewish religious codes require that allowed animals be slaughtered by a specially trained Jewish male, while the Muslims prefer that allowed animals be slaughtered by a person of that faith. In the case of the Jewish dietary laws, a specially trained person of known religiosity carries out the slaughter. This person, the "shochet", is specifically trained for this purpose. He is trained to use a special knife, called the "chalef", to rapidly cut in a single stroke the jugular vein and the carotid artery without burrowing, tearing or ripping the animal. The knife is checked regularly for any imperfections which would invalidate the slaughter. This process when done properly leads to a rapid death of the animal. A sharp cut is also known to be less painful .

Need for objective evaluation

Given the importance of religious slaughter to people of these two major faiths, it is important that scientists must be absolutely objective when evaluating these practices from an animal welfare standpoint.

Evaluation of religious slaughter is an area where many people have lost scientific objectivity. This has resulted in biased and selective reviewing of the literature. Politics have interfered with good science. There are three basic issues. They are stressfulness of restraint methods, pain perception during the incision and latency of onset of complete insensibility.

Restraint

A key intellectual consideration is separation of the variable of restraint stress from the animal's reaction to the slaughter procedure. Stressful or painful methods of restraint mask the animal's reactions to the throat cut. In North America some kosher slaughter plants use very stressful methods of restraint such as shackling and hoisting fully conscious cattle by one rear leg.

Observations of the first author indicate that cattle restrained in this manner often struggle and bellow and the rear leg is bruised. Bruises or injures caused by the restraint methods (or from any other cause) would be objectionable to observant Jews. In Europe, the use of casting pens which invert cattle onto their backs completely mask reactions to the throat cut. Cattle resist inversion and twist their necks in an attempt to right their heads. Earlier versions of the Weinberg casting pen are more stressful than an upright restraint device (Dunn 1992). An improved casting pen, called the Facomia pen, is probably less stressful than order Weinberg's pens but a well designed upright restraint system would be more comfortable for cattle. Another problem with all types of casting pens is that both cattle and calves will aspirate blood after the incision. This does not occur when the animal is held in an upright position.

Unfortunately some poorly designed upright American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) restraint boxes apply excessive pressure to the thoracic and neck areas of cattle. In the interest of animal welfare the use of any stressful method of restraint should be eliminated. A properly designed and operated upright restraint system will cause minimum stress. Poorly designed systems can cause great stress. Many stress problems are also caused by rough handling and excessive use of electric prods. The very best mechanical systems will cause distress if operated by abusive, uncaring people.

In Europe there has been much concern about the stressfulness of restraint devices used for both conventional slaughter (where the bovine is stunned) and ritual slaughter. Ewbank et al., (1992) found that cattle restrained in a poorly designed head holder, i.e., where over 30 seconds was required to drive the animal into the holder, had higher cortisol levels than cattle stunned with their heads free. Cattle will voluntarily place their heads in a well designed head restraint device that is properly operated by a trained operator (Grandin 1992). Tume and Shaw (1992) reported very low cortisol levels of only 15 ng/ml in cattle during stunning and slaughter. Their measurements were made in cattle held in a head restraint (personal communication, Shaw 1993). Cortisol levels during on-farm restraint of extensively reared cattle range from 25 to 63 ng/ml (Mitchell et al., 1988; Zavy et al., 1992).

Head stanchions used for electrical stunning of cattle in New Zealand work quite well. The first author observed these systems in two plants. Most cattle entered the stunning box voluntarily and quietly placed their heads in the stanchion. The animal was immediately stunned after its head was clamped. Immediate electrical stunning is essential in order to prevent the animal from fighting the stanchion. When this system was operated correctly the cattle were quiet and calm. The electric stun stanchion did not restrain the body. For ritual slaughter or captive bolt stunning devices to restrain the body are strongly recommended. Animals remain calmer in head restraint devices when the body is also restrained. Stunning or slaughter must occur within 10 seconds after the head is restrained.

Reactions to the throat cut

The variable of reactions to the incision must be separated from the variable of the time required for the animal to become completely insensible. Recordings of EEG or evoked potentials measure the time required for the animal to lose consciousness. They are not measures of pain. Careful observations of the animal's behavioural reactions to the cut are one of the best ways to determine if cutting the throat without prior stunning is painful. The time required for the animals to become unconscious will be discussed later.

Observations of over 3000 cattle and formula-fed veal calves were made by the first author in three different U.S. kosher slaughter plants. The plants had state of the art upright restraint systems. The systems are described in detail in Grandin (1988,1991,1992,1993a). The cattle were held in either a modified ASPCA pen:

This drawing illustrates (on the left side, in front of the animal) the solid barrier that is necessary to block the animal's vision.
The sides of the ASPCA box must also be completely solid

or a double rail (centre track) conveyor restrainer:

To induce the cattle to stay still and ride quietly, the solid hold down rack MUST be long enough so that the animal entering the restrainer can NOT see out until it's feet are completely off the enterance ramp.

This equipment was operated by the first author or a person under her direct supervision. Very little pressure was applied to the animals by the rear pusher gate in the ASPCA pen. Head holders were equipped with pressure limiting devices. The animals were handled gently and calmly. It is impossible to observe reactions to the incision in an agitated or excited animal. Blood on the equipment did not appear to upset the cattle. They voluntarily entered the box when the rear gate was opened. Some cattle licked the blood.

In all three restraint systems, the animals had little or no reaction to the throat cut. There was a slight flinch when the blade first touched the throat. This flinch was much less vigorous than an animal's reaction to an eartag punch. There was no further reaction as the cut proceeded. Both carotids were severed in all animals. Some animals in the modified ASPCA pen were held so loosely by the head holder and rear pusher gate that they could have easily pulled away from the knife.

These animals made no attempt to pull away. In all three slaughter plants, there was almost no visible reaction of the animal's body or legs dunng the throat cut. Body and leg movements can be easily observed in the double rail restrainer because it lacks a pusher gate and very little pressure is applied to the body. Body reactions during the throat cut were much fewer than the body reactions and squirming that occurred during testing of various chin lifts and forehead hold-down brackets. Testing of a new chin lift required deep, prolonged invasion of the animal's flight zone by a person. Penetration of the flight zone of an extensively raised animal by people will cause the animal to attempt to move away (Grandin, 1993a). The throat cut caused a much smaller reaction than penetration of the flight zone. It appears that the animal is not aware that its throat has been cut. Bager et al., (1992) reported a similar observation with calves. Further observations of 20 Holstein, Angus and Charolais bulls indicated that they did not react to the cut. The bulls were held in a comfortable head restraint with all body restraints released. They stood still during the cut and did not resist head restraint. After the cut the chin lift was lowered, the animal either immediately collapsed or it looked around like a normal alert animal. Within 5 to 60 seconds, the animals went into a hypoxic spasm and sensibility appeared to be lost. Calm animals had almost no spasms and excited cattle had very vigorous spasms. Calm cattle collapsed more quickly and appeared to have a more rapid onset of insensibility. Munk et al.,(1976) reported similar observations with respect to the onset of spasms. The spasms were similar to the hypoxic spasms which occur when cattle become unconscious in a V-shaped stanchion due to pressure on the lower neck. Observations in feedyards by the first author during handling for routine husbandry procedures indicated that pressure on the carotid arteries and surrounding areas of the neck can kill cattle within 30 seconds.

The details spelled out in Jewish law concerning the design of the knife and the cutting method appear to be important in preventing the animal from reacting to the cut. The knife must be razor sharp and free of nicks. It is shaped like a straight razor and it must be twice the width of the animal's neck. The cut must be made without hesitation or delay. It is also prohibited for the incision to close back over the knife during the cut. This is called "halagramah" (digging) (Epstein, 1948). The prohibition against digging appears to be important in reducing the animal's reaction to the cut. Ritual slaughtermen must be trained in knife sharpening. Shochets have been observed using a dull knife. They carefully obeyed the religious requirements of having a smooth, nick-free knife, but they had failed to keep it sharp. Observations of Halal cattle slaughter without stunning done by a Muslim slaughterman with a large, curved skinning knife resulted in multiple hacking cuts. Sometimes there was a vigorous reaction from the animal.

Further observations of kosher slaughter conducted in a poorly designed holder, i.e., one which allowed the incision to close back over the knife during the cut, resulted in vigorous reactions from the cattle during the cut. The animals kicked violently, twisted sideways, and shook the restraining device. Cattle which entered the poorly designed head holder in an already excited, agitated state had a more vigorous reaction to the throat cut than calm animals. These observations indicated that head holding devices must be designed so that the incision is held open during and immediately after the cut. Occasionally, a very wild, agitated animal went into a spasm which resembled an epileptic seizure immediately after the cut. This almost never occurred in calm cattle.

Time to loss of consciousness

Scientific researchers agree that sheep lose consciousness within 2 to l5 seconds after both carotid arteries are cut (Nangeroni and Kennett, 1963; Gregory and Wotton, 1984; Blackmore, 1984). However, studies with cattle and calves indicate that most animals lose consciousness rapidly, however, some animals may have a period of prolonged sensibility (Blackwore, 1984; Daly et al, 1988) that lasts for over a minute. Other studies with bovines also indicate that the time required for them to become unconscious is more variable than for sheep and goats (Munk et al., 1976; Gregory and Wotten, 1984). The differences between cattle and sheep can be explained by differences in the anatomy of their blood vessels.

Observations by the first author of both calf and cattle slaughter indicate that problems with prolonged consciousness can be corrected. When a shochet uses a rapid cutting stroke, 95% of the calves collapse almost immediately (Grandin 1987). When a slower, less decisive stroke was used, there was an increased incidence of prolonged sensibility. Approximately 30% of the calves cut with a slow knife stroke had a righting reflex and retained the ability to walk for up to 30 seconds.

Gregory (1988) provided a possible explanation for the delayed onset of unconsciousness. A slow knife stroke may be more likely to stretch the arteries and induce occlusion. Rapid loss of consciousness will occur more readily if the cut is made as close to the jaw bone as religious law will permit, and the head holder is loosened immediately after the cut. The chin lift should remain up. Excessive pressure applied to the chest by the rear pusher gate will slow bleed out. Gentle operation of the restrainer is essential. Observations indicate that calm cattle lose consciousness more rapidly and they are less likely to have contracted occluded blood vessels. Calm cattle will usually collapse within 10 to 15 seconds.

Upright restraint equipment design

Good upright restraint equipment is available for low stress, comfortable restraint of sheep, calves and cattle (Giger et al., 1977; Westervelt et al., 1976; Grandin, 1988,1991,1992,1993). To maintain a high standard of animal welfare, the equipment must be operated by a trained operator who is closely supervised by plant management. Handlers in the lairage and race areas must handle animals gently and induce each animal to calmly enter the restrainer. Unfortunately, some very poorly designed restraint systems have recently been installed in Europe. The designers had little regard for animal comfort. Below is a list of specific recommendations:

* All restraint devices should use the concept of optimal pressure.

The device must hold the animal firmly enough to provide a "feeling of restraint" but excessive pressure that would cause discomfort should be avoided. Many people operating pens make the mistake of squeezing an animal harder if it struggles. Struggling is often a sign of excessive pressure.

* To prevent excessive bending of the neck, the bovine's forehead should be parallel to the floor. This positions the throat properly for ritual slaughter and stretches the neck skin minimizing discomfort. There is an optimal tightness for the neck skin. If it is too loose, cutting is more difficult. If it is too tight, the Jewish rule which prohibits tearing may be violated as the incision would have a tendency to tear before being cut by the knife. This also would be likely to cause pain. Some head restraints cause great distress to the cattle due to excessive bending of the neck in an attempt to obtain extreme throat skin tightness. This is not necessary for compliance with religious law. One must remember that 4000 years ago hydraulic devices which could achieve such extremes of throat tightness were not available. All head holders must be equipped with pressure limiting devices. Pressure limiting valves will automatically prevent a careless operator from applying excessive pressure. A 15 cm wide forehead bracket covered with rubber belting will distribute pressure uniformly and the animal will be less likely to resist head restraint. The forehead bracket should also be equipped with an 8 cm diameter pipe that fits behind the poll. This device makes it possible to hold the head securely with very little pressure.

* The rear pusher gate of the ASPCA pen must be equipped with a pressure limiting device. The animal must not be pushed too far forward in the head holder. The pressure must be regulated so that the animal stands on the floor with its back level. Arching of the back is a sign of excessive pressure. A calm relaxed animal will stand quietly in the pen and will not attempt to move its head. If the animal struggles, this is due to excessive pressure or being thrown off balance by the pusher gate.

* The animal must not be lifted off the floor by the belly lift of an ASPCA pen. The list is for restraint not lifting. Lift travel should be restricted to 71 cm from the floor to the top of the lift. Other restrainers such as the double rail system are designed to give full support under the belly. The conveyor slats must be shaped to fit the contours of the animal's sternum.

* All parts of the equipment should always move with a slow steady motion. Jerky motions or sudden bumping of the animal with the apparatus excites and agitates them. Jerky motion can be eliminated by installing flow control valves. These valves automatically provide a smooth steady motion even if the operator jerks the controls. All restraint devices should use the concept of optimal (NOT maximum) pressure. Sufficient pressure must be applied to give the animal a feeling of being held, but excessive pressure that causes struggling must be avoided. Animals will often stop struggling when excessive pressure is slowly reduced.

* All equipment must be engineered to reduce noise. Air hissing and clanging metal noises cause visible agitation in cattle. Air exhausts must be muffled or piped outside. Plastic guides in the sliding doortracks will further reduce noise.

* A solid barrier should be installed around the animal's head to prevent it from seeing people and other distractions in it's flight zone. This is especially important for extensively reared cattle, particularly when they are not completely tame. On conveyor systems the barrier is often not required because the animals feel more secure because they are touching each other.

* Restraint equipment must be illuminated to encourage animals to enter. Lighting mistakes or air blowing back at the animals will cause cattle to balk (Grandin 1993b). Distractions that cause balking must be eliminated.

For plants which slaughter small numbers of sheep and goats a simple upright restrainer can be constructed from pipe (Giger et al., 1977). For veal calf plants a small ASPCA pen can be used. For large high speed plants a double rail restrainer can be equipped with a head holding device.

hear to Temple Grandin:
grandinpart1

grandinpart2

grandin part3

STOP ONBEDWELMD SLACHTEN. AUSTRALIA TOONDE BALLEN NU WIJ NOG

Ritueel Slachten, Inbreng Vierling in Tweede Kamer mei 1983

Leave a comment

ritslachtenvierlingtweedekamer83

Voir video le Moskou, lui aussi envahi par les muselmanes!

Leave a comment

Open Brief aan Tweede Kamer inz. ritueel slachten Vierling vs Gerstenfeld

Leave a comment


Open Brief aan Tweede Kamer van Dr Manfred Gerstenfeld inzake ritueel slachten becommentarieerd door Drs. Alfred Vierling

In deze open brief wend ik mij tot U in verband met mijn kritiek op het wetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Thieme om onbedwelmd religieus slachten te verbieden en vraag uw aandacht voor de volgende punten:

1) Wat het dierenwelzijn betreft is er een groot verschil tussen kosjer en hallal slachten. Dit betreft de uniformiteit van certificering van de slachter, de tijdsduur van opleiding en het toezicht op de slachter alsmede de voorgeschreven methodes van slachten. Er is ook een zeer groot verschil — meer dan honderdmaal — in de omvang van de toepassing van beide slachtmethodes in Nederland. Het gezamenlijk behandelen van deze twee slachtwijzen is structureel misleidend. Hieronder bespreek ik uitsluitend kosjer slachten.

Alfred Vierling:
De stress tijdens de aanvoer en de doodsangst in afwachting van en tijdens de rituele slacht zijn voor een koe hetzelfde, of ze nu door Joden of moslims of door wie dan ook onverdoofd middels een halssnede worden verbloed. Het enige verschil is, dat door joden gemiddeld iets minder na de eerste haal moet worden bijgesneden dan door moslims. De joodse slacht heeft sedert het wegens niet-controleerbaarheid vervallen van de verplichting van te voren een geschatte consumptie aan te geven, ook een hoge vlucht in aantallen genomen, nl ten bate van de export. Men verdient hevig aan de halssnede naar beschaafde landen waar onbedwelmde slacht verboden is.
Feiten gepresenteerd tijdens PvdA vergadering over ritueel slachten te Amstelveen:
Bij kosjr slachten blijkt 3,2 x en bij halal slacht 5,2 bijsnijden na eerste halssnede noodzakelijk. Het dier lijdt dan ernstig, want er zijn belangrijke pijnreceptoren in de hals.
Bij onverdoofde slacht/ritueel slachten is ook fixatiestress onververmijdelijk en na de halssnede is bij grote dieren als runderen en schapen aanhoudend bewustzijn tot 5 minuten geen uitzondering. Dit beduidt dus een vrij lange agonie/doodsstrijd met uitbreekpogingen.

Bij de reguliere slacht middels schietpen gaat 10 % mis en moet nageschoten worden. Wel leidt een geslaagd penschot tot onmiddellijk coma en niet alleen tot paralyse (wat rabbijn Evers beweert). Voorelectrocutie bij schapen gaat ook in 10 % MIS, dan komt het dier binnen 20 seconden bij voorafgaand aan de halssnede.
Volgens een Belgisch onderzoek van Gregory bij 174 pengeschoten runderen gaat 50% neer binnen 30 seconden en 10% pas na een minuut

2) De bewijslast dat kosjer slachten slechter voor dierenwelzijn is
dan het slachten na verdoving berust volkomen bij de indieners van het wetsvoorstel. De omgekeerde conceptie dat de Joodse gemeenschap eerst zou moeten bewijzen dat het bestaande kosjer slachten niet slechter is dan het huidige reguliere bedwelmd slachten past slechts in een niet-democratisch staatsbestel.

AV:
Neen, de hier voorgestelde omkering van de bewijslast is niet te rechtvaardigen. Onze wetgeving, ook de Europese, behandelt onverdoofd slachten als uitzondering wegens vermeende godsdienstvrijheid. Maar de door de joden uitgedragen ethiek is dezelfde als de onze: zo pijnloos mogelijke slacht. Er is dus geen ethische grond voor de uitzondering.. Immers de joden beweren al decennia, dat hun methode de beste en meest pijnloze is. Dat dezen ze (CIDI, Rabbijnen)ook, toen de dierenbeschermers hun nog geen fixeerbox hadden opgedrongen en dus vele runderen hun botten braken door de kluisterkettingen en aan de jacobsladder. Ook nu nog wordt veel te vaak een groot dier ondersteboven uitgebloed, hetgeen het dier door bloed in de luchtpijpen doet stikken.Ik heb dat zelf jarenlang in de abattoirs gezien. TNO zegt dan, dat niet bewezen kan worden, dat het dier dat als een ernstig ongerief ervaart.Sic!

3) Centrale elementen in het betoog van mevrouw Thieme zijn:

a) Een via YouTube verspreide video van de Nicolaas G. Pierson Foundation (het wetenschappelijk bureau van de PvdD) over de wreedheid van het religieus slachten.

b) Wetenschappelijke rapporten, waarbij die van de Animal Sciences Groep van Wageningen UR centraal staan.

c) Een verklaring van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde over ritueel slachten.

Bovendien beweert de Partij voor de Dieren dat belangrijke groepen van Joodse rabbijnen verdoving voor kosjer slachten toestaan en beroept zich daarbij op de Rabbinical Assembly van de conservative beweging in de
Verenigde Staten.

AV:
Ad a:Die video is opgenomen in een Amerikaans joods slachthuis en dus zeer relevant. De Amerikaanse joodse organisaties hebben de misstand nooit aan de kaak gesteld en altijd verzwegen.

.

4) Prof. Joe Regenstein van de Cornell Universiteit in de Verenigde Staten is een vooraanstaand internationaal expert op het gebied van de reguliere en religieuze slacht van dieren. Hij heeft de belangrijkste beweringen van de Partij voor de Dieren onderzocht en daarover een rapport gepubliceerd.[1]

Prof. Regenstein komt tot de volgende conclusies :

a ) De door de Partij voor de Dieren getoonde video heeft niets met kosjere slacht in Nederland te maken en heeft derhalve geen enkele relevantie voor dit onderwerp in dit land.

b) Uit het rapport 398 van de Animal Sciences Group van Wageningen UR blijkt dat onvoldoende experimenten zijn uitgevoerd. De verstrekte informatie is niet voldoende voor andere wetenschappers om te beoordelen wat precies onderzocht is. Dit maakt het onmogelijk om de experimenten te reproduceren. Derhalve zijn de daaruit getrokken conclusies ongeldig aangezien de regels voor het rapporteren van wetenschappelijke studies geschonden zijn. In de natuurwetenschappen is vooral de niet-reproduceerbaarheid van experimenten een uiterst zware beschuldiging. Bovendien heeft Prof. Regenstein mij meegedeeld dat de algemeen als internationale topexpert op slacht- en dierenwelzijnsgebied beschouwde hoogleraar Temple Grandin van Colorado State University zijn rapport incluis de kritiek op het rapport van de Animal Sciences Group van Wageningen UR gelezen heeft. Zij onderschrijft zijn conclusies waaronder ook die over het rapport van Wageningen. Indien de gedetailleerde kritiek van Prof. Regenstein niet beantwoord kan worden, is dit een ethisch probleem dat mogelijk door het Bestuur van de Universiteit van Wageningen onderzocht dient te worden.

c) De conclusies van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde zijn ook niet wetenschappelijk onderbouwd. Deze onderbouwing is des te belangrijker om de geloofwaardigheid van deze conclusies te bewijzen. Dit ook gezien het feit dat deze organisatie zo vele leden telt die zich uitsluitend met de geneeskunde van huisdieren bezighouden.
5) Ook op andere minder centrale rapporten waarnaar Mevr. Thieme verwijst heeft prof. Regenstein kritiek, vanwege tekortkomingen in de wetenschappelijke methodiek alsmede gebreken in de rapportering over de details van het gedane onderzoek. Hij is bereid om dit, indien gewenst, toe te lichten.

6) Ik neem aan dat het U bekend is dat twee Joodse kerkgenootschappelijke organisaties inmiddels een kort geding aanhangig hebben gemaakt tegen Wageningen UR, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde alsmede de Nederlandse staat.

AV: Gelet op het voorafgaande:

Joden moeten maar komen met wetenschappelijke weerlegginen en niet met verdachtmakingen. Het is hier geen rechtszaak!! Joodse juristen genoeg, maar we zoeken joden die hun eigen ethiek serieus nemen. Ritueel slachten is namelijk alleen maar een uiterst wrede methode van smaakverbetering van het vlees. Door alle stress voorafgaand aan de slacht wordt het vlees beter doorbloed en worden allerlei zuren beter afgevoerd. Joden doen niet onder in wreedheid voor de Chinezen, die honden slaan vlak voor de slacht met hetzelfde doel. Als het allemaal zo pijnloos is, waarom worden joodse jongentjes dan voorverdoofd bij hun besnijdenis?, zo vraagt de joodse anaeisthesist/colomnist Prof. Smalhout zich af!!

7) De Rabbinical Assembly van de conservative Joodse gemeenschap in de Verenigde Staten heeft een publieke verklaring uitgegeven dat de Partij voor de Dieren valselijk beweerd heeft dat de RA van mening is dat het geoorloofd is om kosjer te slachten na voorafgaande bedwelming. De RA eist dat de Partij voor de Dieren deze bewering intrekt.[2]

8) In een gemeenschappelijke brief hebben zes grote Amerikaanse Joodse organisaties zich tot Premier Rutte gewend. Het betreft hier het American Jewish Committee, de Anti-Defamation League, B’nai B’rith International, de Orthodox Union, het Simon Wiesenthal Center en het World Jewish Congress.[3] Een dergelijke gezamenlijke actie jegens een democratie is ongebruikelijk. Dit vloeit voort uit het feit dat deze organisaties, als het wetsvoorstel wordt aangenomen, in Nederland een gidsland zien wat betreft het beperken van de religieuze vrijheid van Joden in Europa.

AV:
De hier genoemde Amerikaanse organisaties hebben een hele slechte naam opgebouwd in het verguizen van anderen en zijn volkomen gespeend van enige zelfreflectie. Zie eewn uitgebreide studie (trilogie) door Kevin Macdonald, evulutionair psycholoog, waarvan deel 3 heet ‘The Culture of Critique, An Evolutionary Analysis of Jewish Involvement in 20th Century Intellectual and Political Movements’, Cal. State Un, 1998.

9) Op beleefde maar indringende wijze schrijven deze organisaties
over de overeenkomst van het wetsvoorstel van Mevr. Thieme met eerdere anti-Joodse acties in Europa door de eeuwen heen.

10) Als specialist op het gebied van het hedendaags internationale antisemitisme kan ik het laatste bevestigen.

AV: Ja, altijd de zaak omdraaien. Niet is de beschaafde wereld tegen deze animale holocaust uit ‘antisemitisme’, maar er onstaat wrevel tegen joden, omdat ze hun wreedheden continueren onder een wel erg doorzichtig dun theologisch sausje. Zo wordt een ‘antisemiet’ dus iedereen waaraan een jood een hekel heeft.

Het aantal kosjer geslachte dieren in Nederland, ongeveer 3000, is miniem, vergeleken met de tientallen miljoenen andere geslachte dieren. De welzijnsproblemen van vele miljoenen dieren tijdens hun leven — dat bijna oneindig langer duurt dan hun slachten — in de Nederlandse bio-indindustrie zijn enorm vergeleken met mogelijke problemen tijdens de kosjere slacht. Het aantal probleemgevallen bij het reguliere “bedwelmde” slachten is minstens vele honderden malen groter dan het totaal aantal kosjer geslachte dieren. (Op You Tube kan ook een schokkende video over het reguliere slachten met verdoving gezien worden.[4]) De selectie van kosjer slachten als een doel van een verbod temidden van een dergelijk groot complex van problemen is niet alleen symboolpolitiek; het is een uiterst discriminerende actie. Dit wordt nog duidelijker aangezien het wetsvoorstel ondersteund wordt door een ophitsende irrelevante video, zeer aangevochten wetenschappelijk onderzoek alsmede het onjuist citeren van rabbijnen. Daarbij komen nog in het Kamerdebat gemaakte opmerkingen door een parlementarier over ‘ritueel martelen.’ Ook dat is een uitdrukking die antisemitisme oproept.

AV : Dit zijn even zovele discussievervuilingen uit zwaktebod. :
De op joodse wijze geslachte dieren komen net zo goed uit de bioindustrie.
Joods onverdoofd slachten geeft een vrijbrief voor halal slachten en dus voor gigantische aantallen. Trouwens bij die 3000 joods geslachte dieren worden de dieren voor de export weggelaten. Niemand zegt dat ook bij reguliere slachtmethoden verbeteringen kunne worden gezocht. Het zijn de dierenbeschermers en de beschaafde wereld die hier worden gediscrimineerd door aan de religieuzen hun folteringen en martelprakrijken toe te staan, die inderdaad kritiek opleveren. Waarschijnlijk dienen die folteringen als symbool van onaantastbare almacht. Voor de betekenis van ‘antisemitisme’ als bezweringsformule zie hierboven. Joden vinden zich zelf blijkbaar verheven boven anderman’s kritiek als zichzelf benoemd God’s eigen volk, maar gedragen zich in deze als God’s eigen rot volk.

11) Dit wetsvoorstel raakt zowel belangrijke aspecten van de vrijheid van de uitoefening van godsdienst in de rechtsstaat als van dierenwelzijn. Wat de godsdienstvrijheid betreft zal dit voorstel, indien aangenomen, ongetwijfeld nog in Europees verband getoetst worden. Derhalve laat ik dit aspect buiten beschouwing.

AV:
Ja en voort die toetsing Europawijd is geen enkele dierenbeschermer beducht, want Europa is groter en grootser dan de Raad van Europa en Europese Commissie, die inderdaad judeomaan zijn.

Voor overige artikelen, video’s en geluidbanden ga naar http://www.alfredvierling.com et druk op categorie ‘ritueel slachten’ Ik ben al 30 jaar in het geweer ertegen (Zie Vrij Nederland art. op mijn website).

Desgewenst zal ik gaarne eventuele vragen beantwoorden.

Indien U bovengenoemde feiten en argumenten niet kunt weerleggen, verzoek ik U tegen het wetsvoorstel van mevrouw Thieme te stemmen.

Hoogachtend,

Dr. Manfred Gerstenfeld

vierling@hotmail.com

Older Entries