Aan de senatoren Prof.Dr.Ing. S.Schaap (VVD) en Prof. Mr. N. Schrijver PvdA) Open brief dd 14 december 2011 n.a.v. hun afkeuring van het initiatief-wetsvoorstel van de Partij v de Dieren tot verplichtstelling van bedwelming bij ritueel slachten, bekroond met meerderheid in de Tweede Kamer.

Walgelijk om animale holocausten te blijven toestaan uit angst voor de islam! Stel je voor, je bent slachtkoe. Na een mislukt schot met schietmasker word je meteen nageschoten, maar als de haal van het lange mes van de jood of moslim je niet meteen doodt ,wordt je nog een paar keer bijgesneden in de uiterst gevoelige hals. Staatssecretaris Bleker gaat dan voorstellen een ‘noodbedwelming’toe te passen, dus dan krijg je alsnog een electrische shock die ook nog eens onvoldoende kan blijken om je onmiddellijki uit je bewust lijden te verlossen, ,maar dat een dergelijk poldercompromis potentieel juist tot nog meer dierenleed kan leiden, daar malen deze heren niet om.
Ik weet het ik al lang, ik kan niet leven in een land dat geboren is uit godsdienstwaan, ik betreur het hier (internationaal) recht, filosofie en nog veel meer aan de universiteit te hebben gestudeerd, want na mijn onvolprezen gymnasium heb ik daar niets van waarde bijgeleerd, met uitzondering van de sinologie door wijlen Prof. E. Zuercher. Wat me er is bijgebracht werd door dier hoogleraren zelf weer verraden zoals door hun bijval voor de onze bombardementen op Yoegoslavia in weerwil van 50 internationale verdragen. Maar als slagerszoon ben ik het meest getroffen door de totaal van enige beschaving gespeende bloccade van o.a. mijn streven naar afschaffing van de animale holocaust op onze abattoirs. Ja, ik heb al in de tachtiger jaren voorspeld, dat een maatschappij met haaks op elkaar staande culturen zonder filia tot mislukken is gedoemd. ik haalde 135.000 stemmen voor de Centrumaprtij. Nu zwicht onze zichzelf noemende elite dus voor de barbaren en frustreert het edeleste deel van onze bevolking: De enighe echte culturele minderheid op aarde zijn de dierenbeschermers. Zelfs een zwangere voorvechtster voor de dierenrechten wordt uitgeleverd aan de hongerige rituele slachters. Zo zie je maar dat Socrates ongelijk had toen hij dacht dat als mensen weten vwat goed is zij het ook zullen doen. Ik beschouw dez beide heren als grote verraders van de humane waarden die u wel doceert, mijn walging en afkeer van de praktijken der wettische godsdiensten, die hun moraal verraden (die niet wezenlijk verschilt van die der dierenbeschermers) ter wille van handhaving van hun traditionele rituelen, valt in het niet vergeleken bij de door mij diep gevoelde minachting voor de geesten uit mijn eigen cultuur die masochistisch al hun eigen waarden inleveren ter wille van een multicultureel waanidee. Europa zal teloorgaan, niet alleen aan delocatie van onze industrie naar Azie en het uitvoeren vann oorlogen voor Amerika, maar vooral door omvolking met primitieve stammen uit Afrika en Voor-Azie. Voor die demografische veroveringsstrategie gaat U alvast dhimmisch op de rug liggen door zelfs onze verworvenheden op het gebied van rechtsbescherming onzer medeschepselen met een pennestreek weer teniet te doen. U heeft ons terug naar de middeleeuwse martelpraktijken gevoerd.

vol afgrijzen,

alfred vierling

Advertisements