STOP ISLAMISERING METHODE BASQUE

1 Comment

In Baskenland roept het Comite van de Zwijgende Meerderheid de moslim immigranten op de hoofddoek af te doen, dat zij terecht beschouwen als een kledingssymbool van alloculturele overwoekering. Let eens op de uitnodigende en van historisc bewustzijn getuigende formulering. Aanpassen of oprotten, zo eindigt het weer wel. Verdient navolging!

Au Pays basque les immigrants doivent s’intégrer

A Bayonne, mais aussi à Saint Jean Pied de Port, de la soule a la basse Navarre, du Nord au Sud, partout ont fleuri des tracts destinés aux Musulmans.

En voici le texte :

VOUS ÊTES MUSULMANS, ALORS LISEZ CECI, SANS HAINE NI RACISME

En Pays Basque les immigrants doivent s’intégrer. Prenez exemple sur vos grands parents qui ont su, en leur temps, se fondre dans la société française sans abandonner leur identité, tout en respectant celle de leur pays d’accueil.
Il est intolérable que les enfants et les petits enfants d’immigrés d’hier ne soient pas ou ne veuillent pas s’adapter, influencés par les voies islamiques venues d’ailleurs les poussant à nous imposer, progressivement les lois de la sharia.

NOUS N’ACCEPTONS PAS CELA AU PAYS BASQUE

Nous n’aurons pas, comme c’est le cas dans certaines banlieues, des zones de non droit.
Les habitants de notre Pays basque seront particulièrement vigilants concernant toutes les formes de dérapage qui exaspèrent la française.
Vous qui êtes Musulmans, ne perdez jamais de vue que si vous êtes sur le territoire français c’est pour bénéficier d’avantages économiques et sociaux qui n’existent pas dans votre pays d’origine. Alors rappelez cela à vos descendants qui revendiquent l’islam au pays basque en s’habillant de plus en plus, comme une provocation.
Nous n’accepterons pas non plus de voir ces jeunes filles et jeunes femmes, de plus en plus nombreuses, envahir nos espaces publics vêtues de la sorte.
Nous le savons, le foulard est la première étape vers le voile intégral. Celui-ci est lentement passé du statut se symbole de l’islam à celui d’outil de déstabilisation de la société française et en particulier dans le milieu scolaire.

Comme nous, noyez-vous dans la masse.

MUSULMANS

Nous vous conseillons instamment de suivre nos règles. Ici, c’est notre pays, notre terre, notre style de vie dont vous profitez sans toujours les respecter.
Le Pays Basque ne se pliera pas à vos exigences ou alors, ceux qui persisteront seront contraints de retourner dans leur pays d’origine ou celui de leurs ancêtres.
Nous vous demandons de transmettre et de faire circuler notre courrier à tous vos parents et entourage proche en insistant sur le fait que nous sommes de plus en plus déterminés.
CMSB Comité de la Majorité Silencieuse Basque.
Il est vrai qu’au Pays Basque le “climat” devient palpable depuis quelques mois, et on sait que les Basques ne plaisantent pas quand il s’agit de la défense de leur culture, de leur terre : on s’intègre ou on dégage !

Advertisements

MICROFINANCIERING, OOK IN SHARIA STIJL, BIEDT GEEN UITWEG

1 Comment

Dit artikel van mijn hand verscheen eerder in Ab Aerterno, Journal of the Academy of Social & Political Research, 1st quarter 2011 (zie deze website onder ‘publicaties’) en in ‘Tijdschrift voor Economisch Onderwijs’, febr. 2012.
Micro-financiering, ook in sharia stijl, biedt geen uitweg. A) Het begon zo edelmoedig, toen Dr. Muhammad Yunus alles wat hij op de school voor economie in Bangla Desh had geleerd op zijn kop zette door zo’n 30 dorpsvrouwen zonder noemenswaardige financiering aan te zetten tot het maken van voorraadlijsten, geld verdienen en terugbetaling van die pieterpeuterige leningen. De hele financiële wereld te kijk gezet!
Hij kreeg in 2006 de Nobel vredesprijs en werd bekend als de vader van de microfinanciering, omdat hij grondig geloof hechtte aan menselijk potentieel boven materiële bijkomendheden.
Inmiddels zijn echter enige nadelen van microfinanciering in het algemeen en van de sharia pendant ervan in het bijzonder aan het licht getreden:

Enige algemene nadelen:

1. Het bereikt de allerarmsten niet. Hun ontbreekt het aan vaardigheden en toegang tot kapitaal, conditiones-sine-qua-non om rijkdom te genereren. De ‘ondernemers’ die helden zijn geworden in de economisch ontwikkelde wereld zijn doorgaans zieners, die nieuwe ideeën hebben vertaald naar ondernemingsplannen. Hoewel sommige microkredietafnemers wel visionaire zaken voortbrachten, blijft de meerderheid ervan gevangen in activiteiten net voldoende om van rond te komen. Ze missen veelal specialismen en moeten dus concurreren met andere zelfstandige armoedzaaiers in de enige handel die beginners toegang biedt. De meesten hebben niemand in dienst, hebben weinig eigendommen, gaan aan de slag op een veel te kleine schaal dan dat doelmatig kan worden gehandeld en verdienen dus bijna niets. Rentepercentages van 20% tot 30% mogen hoog lijken, maar zo zijn ook de kosten van afbetaling en dienstverlening van de leningen in verafgelegen dorpen. Die kosten zijn in ieder geval veel te hoog, dan dat de allerarmsten op hun investering meer kunnen verdienen dan de door hun te betalen rentepercentages. Bijgevolg eindigen de meeste ontvangers van microfinanciering weer als werknemers van de niet al te arme lieden, die in hun plaats het microkrediet gaan ontvangen en wel geld kunnen verdienen met behulp van hun kapitaalgoederen, zoals werktuigen. 1) Feit is, dat de meeste ontvangers van microkrediet geen ‘micro-ondernemers’ zijn uit vrije wil. Ze zouden veel liever een fabrieksjob tegen een redelijk salaris aannemen als die beschikbaar zou zijn. We moeten dus niet al te romantisch doen over ‘de armen als ondernemers’. 2) De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) gebruikt een veel toepasselijker naam voor deze mensen: ‘Arbeiders voor eigen rekening’. Kansen realiseren op duurzame arbeidsplaatsen tegen redelijk loon is nog altijd het beste remedium tegen armoede. ‘ Niets is fundamenteler in armoedebestrijding dan banen scheppen.’ zegt de ILO.

2. Microfinancieringsprojecten lopen niet goed in landen zonder onafhankelijke rechtspleging, met name zonder voldoende bescherming van eigendomsrechten tegen overheidsingrijpen, zonder voldoende gezondheidszorg en overheidsbemoeienis met het milieu, infrastructuur, drinkwater en riolering. Als er te veel geld uit locale gemeenschapsinstellingen wordt besteed aan winstgevende microfinancieringsprojecten voor de lucratieve niet zo arme middenstand , is er veel minder geld beschikbaar voor de locale politici om aan te wenden voor overheidstaken en infrastructuur. 3)

3. Microfinancieringsprojecten kunnen niet verhinderen, dat arme mensen een pyramidale schuldenlast opbouwen, waarvolgens zij hun betalingsverplichtingen aan de microfinancier betalen met leningen van woekeraars tegen veel hogere rentes, of nog erger tegen verplichtingen in natura, zoals het afgeven van vee. De meeste armen hebben geen idee van boekhouding. De ontvanger van microkrediet zwijgt van meet af aan over zijn verplichtingen elders, aan de woekeraars. Volgens Mary Ellen Iskenderian van ‘Women’s World Banking’, een microfinancieringsnetwerk, wordt oververschulding een nijpend probleem , ingegeven door de wildgroei in een sector zonder formele kredietinstellingen. Veelal zal de ondernemer worden gedwongen door de woekeraars, die zich soms als officiële microfinanciers voordoen, om van zoveel mogelijk microfinancieringsinstellingen te lenen om zodoende zijn schuldpyramide te kwijten middels een helse keten van lening en afbetaling aan het eind waarvan de woekeraar de koe, dat is de onderenemer zullen uitmelken.

4. Microfinancieringsinstellingen hebben de neiging bekende merken te promoten, zoals Unilever/Nestlé, Coca-Cola, McDonald’s en vegen daarmee lokaal geproduceerde produkten van de markt. Zelf heb ik op de Filippijnen gezien hoe de Amerikaanse cola-imperia de markt veroverden met koelkasten, waarin alleen hun produkt mocht staan en niet de overheerlijke locaal geproduceerde vruchtensappen. Zo wordt een unicultureel oppervlakkig en eentonig ‘weredldorp’ geschapen. Het is een teken aan de wand, dat princes Maxima zich zo beijvert voor deze aanpak, gelet op de nauwe banden van het koninklijk huis met de Bildelberg groep.

5. Aangezien een geldstroom gemakkelijk door een ander kan worden vervangen en in potentie anoniem is, is geld afzonderen voor bijvoorbeeld investeringen in overeenstemming met sharia of milieuvereisten ethisch nogal schijnheilig of op zijn mist kortzichtig:
Het betekent immers, dat geld wat goedkoop is verkregen door deze bijzondere beweerdelijk morele aanmoedigingen betrekkelijk duur verkregen geld zal vervangen, wat alsdan voor niet zo idealistische doeleinden ‘vuil’ kan worden aangewend. Zo wordt ontwikkelingsgeld dat bij uitsluiting en alleen bestemd is voor woningbouw en onderwijs vaak gebruikt om de locale of nationale fondsen voor die doeleinden te vervangen, welke alsdan aan bewapeing kunnen worden besteed. Het komt dus neer op substitutie en een verandering van toedeling van het gesubstitueerde fonds.

6. Wat begon als een ideaal om mensen uit de armoede te helpen opstaan door ze het noodzakelijke krediet te verschaffen wat ze via de gebruikelijke weg niet konden krijgen riskeert nu uit te lopen op iets waar de verkeerde krachten hun voordeel mee doen, omdat er bij microfinanciering wereldwijd geen inzicht in de algehele situatie van de aanvragers wordt vereist. Net zoals in de USA hypotheken werden verschaft aan iedereen die maar een bank binnen liep, omdat er de hand werd gelicht met strenge verificatie en documentatie van de financiele positie van de aanvrager, zo schreeuwt nu ook de situatie bij microfinanciering om de noodzaak een veel beter inzicht te verkrijgen in de algehele situatie van de aanvrager. 4)
Dus net zoals de goedkope hypotheken in de USA, die werden verschaft aan nauwelijks op hun mogelijkheden tot terugbetaling gecontrôleerde aanvragers, zulks op aandringen van de overheid om zodoende voor de armen de financiering van woonruimte mogelijk te maken, waardoor een enorme luchtballon in de financiering ontstond, zo zal ook een enorme inflatie met name van de voedselprijzen en prijzen van andere basisbehoeften het gevolg kunnen worden van deze ongecontrôleerde geldinjecties, dus zeer ten nadele van de allerarmsten.5)

In het algemeen kan worden gesteld, zoals Michael Miller van the Acton Insitute 6) doet:
Microfinanciering kan wel een rol spelen in ontwikkeling, maar is geen wondermiddel tegen armoede en de manier waarop het nu wordt toegepast kan ernstige onbedoelde gevolgen met zich brengen die de ontwikkeling eigenlijk belemmeren. Als het al slaagt, dan moet het mensen ertoe brengen niet te lenen en niet afhankelijk te worden van gezamenlijke op groepsleningen gestoelde projecten en zeker niet van een nuloptie (zero-sum)-mentaliteit, die ontwikkeling alleen maar in de weg staat. Microfinanciering kan wel als eerste stap dienen maar macrofinanciering is ook nodig om armoede in tijd en ruimte ruimschoots te bestrijden.
Daar hoort een aantrekkelijk investeringsklimaat bij met goede eigendomsbescherming en een een rechtsorde, die beide op den duur veel belangrijker zijn. Microfinanciering is een soort gaten dichten: De ontwikkeling ervan zal pas op gang komen als die niet meer nodig is. Toegegeven: Miller’s kritiek is niet gebaseerd op wetenschappelijke gegevens, maar geeft wel te denken:

• Microfinacieringsinstellingen moeten aanzetten tot sparen en tot een veel kleinere schuldenlast
• Microfinaciering is veel te groepsgericht en te afhankelijk van groepsleningen. De respons van een individuele lener tot de schuld van (een van) de overige leners uit zijn groep in het collectieve microfinacieringsproject is vrijwel inelastisch, want hij moet natuurlijk eerst zijn eigen dagelijkse kost betalen. Deze allerarmste mensen hebben veelal een preciese hoeveelheid geld op vastgezette tijden nodig en kunnen niet reageren op de schommelingen in hun spaarmogelijkheden. Ze verliezen waarschijnlijk vooral geld door fraude of mismanagement van de informele spaararrangementen, veel meer dan degenen die spaardeposito’s aanhouden bij reguliere banken.
• Microfinaciering moet gelijk op gaan met macro-ontwikkeling om gestage groei te bereiken. Infrastructuur, gezondheidszorg, onderwijs. Verder, de zakenwereld, de non-profitsector en de overheiden moeten erkennen dat arme mensen een fundamenteel ander sociaal, psychologisch, en fysiek Umfeld hebben en geconfronteerd worden met een heel andere economische werkelijkheid dan hun rijkere tegenspelers.

7. Microfinanciering leidt over het algemeen de belangstelling van de massa’s af van de alomtegenwoordige onderdrukkingsmechanismen van de (inter-)nationale financiële instellingen. Na de enorme financiële crisis van 2008-2009 in de USA, die door sommigen nauwelijks werd overleefd, werden toch nog wel bonussen uitbetaald ter waarde van US$ 143 miljard aan juist de bankiers die deze crisis hebben veroorzaakt. Microfinanciering is zo vooral het zand in de ogen van potentieel revolutionaire krachten, die het banksysteem als zodanig zouden kunnen bestrijden. Het gaat hier om een wereldwijd verspreide criminele maar formeel niet als zodanig aangeklaagde organisatie: Lees de nationale bankwetten en je weet het.

Speciale nadelen eigen aan sharia microfinanciering.

Hieronder wordt alleen gewag gemaakt van Mudaraba, niet van Takaful ( wederzijdse samenwerking) en Musharakah (joint venture).8)

1. Islam, zoals uitgelegd in de sharia, is niet alleen een geloof, maar ook een ideologie, in ieder geval een allesomvattend maatschappijconcept. De ‘Ummah’ is een uitsluitend begrip en staat vijandig tegenover iedereen die er geen deel van wil of kan uitmaken. Bijgevolg sluiten de moslim financiële concepten elke niet-moslim uit van deelneming. Daar komt dan nog bij, dat volgens de gangbare moslim orthodoxie er een felle patriarchale oppositie bestaat tegen deelneming door vrouwen aan bepaalde microfinancieringsprojecten. 9)
Devote moslims beschouwen met de sharia verenigbare investeringen niet schadelijk voor de samenleving als geheel. Maar moslim waarden zijn niet universeel, net zo min als andere waardenstelsels. Als voorbeeld moge dienen de thans wetenschappelijk vastgestelde extra leedtoevoeging aan met name runderen door onverdoofde rituele slachtrituelen en –praktijken.10) Zo zullen moslim microfinancieringsinstellingen niet alleen economische maar alomvattende sharia voorwaarden doen gelden bij elke gefinancierde activiteit en zo wordt hun microfinanciering een promotiemiddel van de sharia en een middel om mensen te islamiseren, althans zich aan de islam te onderschikken. Dit verschijnsel heet ‘dhimmitude’. Een voorbeeld ervan is het feit, dat in de Europese Unie thans de meeste multinationals en in Nederland de hele zuivelindustrie onder druk van de moslimorganisaties ‘halal’ producten aan het algemeen publiek aanbiedt zonder het ervan in kennis te stellen. Nederlandse kaas wordt thans ingepakt in stremsel, dat veelal afkomstig mag zijn van niet verdoofd geslachte kalveren!
Wereldwijd zijn moslim en ook christelijke authoriteiten niet bekend door hun beijvering voor geboortebeperking en aldus zijn zij de drijvende kracht achter de bevolkingsexplosies in de derde wereld. Armoede mag dan wel het ernstigste milieuprobleem heten, maar de bevolkingsbom die in de derde wereld maar doortikt en ook de vruchtbaarheidscijfers van de van daar gekomen immigranten in Europa zijn de belangrijkste oorzaak, niet het gevolg van dier armoede. Dit feit, dat door de geestelijke leiders tot taboe is verklaard is de nagel aan de doodkist van de Europese beschaving en zijn beweerdelijke mensenrechten. De vervanging van ‘turbo-capitalisme’ door mega-islamisering is geen optie voor de verdedigers van de Europese waarden, die onder vuur liggen van de demografische veroveringsstategie, inhaerent aan de islam, opzichzelf een vorm van globalisering.

2. Moslim microfinanciering lost helemaal het probleem niet op van te weten wie nu moet gaan beslissen op grond van welke objectieve (d.w.z. niet- cultureel-religieuze) criteria
toegang tot krediet aan wie wordt verleend. In feite stelt de met sharia verenigbare microfinanciering zogenaamde moslim investeerders in staat hun niet met sharia verenigbare projecten met niet moslim financiële instellingen te handhaven, die zij met hun niet-ethische zeer lucratieve projecten heimelijk overlaadden, terwijl zij als afleidingsmanoeuvre hun ethische projecten onderbrengen bij moslim (micro-)financiële instellingen. Dit heet ‘Taqiyya’, taktisch verbergen van bedoelingen. Het is de uiting van de houding: ‘Wat maakt het uit, zij (Kafir) behoren niet tot ons (Ummah)’

3. Door de wijdverbreide corruptie in moslim landen, ondanks het geloof en de waarden van devote moslims, blijken deze ‘vuile’ geldleningverstrekkers vaak nu juist degenen te zijn, die zich innestelen in of associëren met nationale financiële instellingen, welke op hun beurt investeren in non-sharia Europese banken, warenhuizen of andere zeker niet met sharia verenigbare zakelijke avonturen, ver uit het zicht van de locale ‘ondernemer’ door middel van ‘asymetrische informatie’. Hoe gewetenloos deze lieden kunnen zijn bleek wel uit een recent artikel in The Economist, waarblijkens politici van Andhra Pradesh, deze verstrekkers van microkrediet verantwoordleijk hielden voor de zelfmoord door 57 mensen. 11)
Vikram Akula, de stichter van ‘SKS microfinance’ bij wie 17 van deze vrouwen hadden geleend, sputterde nog weinig overtuigend tegen, dat zij geen uitstaande schulden hadden en dus niet door SKS tot hun daad waren aangezet.

4. Van moslim zijde wordt nog een ander finanieringsmodel aangereikt, waarvan zij de originaliteit opeisen: Mudaraba, wat wij in Nederland kennen als een rechtspersoon met ‘een stille vennoot’, die werkkapitaal verschaft, maar niet mee-‘managet’ met de inbrenger van werk en ideeën. Maar dese rechtspersoon garandeert helemaal geen beveiliging tegen uitbuiting: Bij het vaststellen van de toedeling van de winstmarge aan de vennoten, het vaststellen van de te verdelen som, de zakelijke en –exploitatiekosten en salarissen, kan wel degelijk een ongerechtvaardigd ongelijke verdeling van de lasten en lusten ontstaan in een ‘unequal playing field’. Bovendien kan van het feit, dat zulk een contract op elk moment kan worden beëindigd , ook een zeer onderdrukkende werking uitgaan, als een soort zwaard van Damocles. Eerlijke mensen zullen er geen misbruik van maken, maar een jurische vorm is pas functioneel als deze malversaties uitsluit.

Conclusie:

Microfinanciering is niet per se schadelijk voor de samenleving, maar wel zolang het in handen is van het internationaal verknoopte systeem van gevestigde financiële instellingen.
Zowel sharia als liberaal-democratische tot stand gekomen wetten voorzien niet in universeel aanvaardbare zedelijke maatstaven en deze rechtstelsels voorzien evenmin an sich in voldoende bescherming tegen misbruik door de gevestigde orde en middenklassen van gelden, die beweerdelijk opzij gezet zijn voor de verbetering van de economische positie van de allerarmsten. De Romeinen schreven het al: Multae Leges, Mali Mores’ (Als er veel wetten zijn, dan zal het met het moreel besef wel slecht gesteld zijn). Men kan dus maar beter streng reguleren en contrôleren dan afgaan op de vermeende moraal van de mensen of dier toewijding aan een Opperwezen.
Dezelfde les die Europa hopelijk op 9/10 december 2011 trok zal ook moeten gelden voor de microfinanciers, van welk (religieus) pluimage dan ook.

A) Dit artikel is een vertaling en bewerking door de auteur van ‘Another Look at Mudaraba’,
Drs. A. Vierling, In Ab Aeterno, Journal of the Academy of Social & Political Research,
1st quart. 2011, Issue o 6, ISSN 1179-4321 als reactie op ‘Islamic Business Contracts and
Microfinance: A Case of Mudaraba’, Azhar Nadeem, AA Journal Issue 5, 2010.

1. Aneel Karnani, ‘Micro finance Misses the Mark’, 2 Juni 2007,
http://www.ssireview.org/articles/entry/microfinance_misses_its_mark/
2. Aneel Karnani, ‘Romanticing the poor’, 3 jan 2009
3. ‘Micro-finance in India’, The Economist 4 nov 2010
4. Christopher Cuellar, http://risingpyramid.org/2010/11/08/mainstream-microfinance-heed- the-warning-signs/
5. Bryan Farris, http://risingpyramid.org/2010/02/11/microfinance-bubble-may-be-bursting-lets-hope-not/
6. http://compassioninpolitics.wordpress.com/2009/04/06/problems-of-micro-lending
7.http://cgap.org
8. Mahmoud El-Gamal, Rice Un. http://www.ruf.rice.edu/-elgamal
http://elgamal.blogspot.com/atom.xml
9. Isabelle Guerin, ‘Poor Women and their Money: between Daily Survival, Private Life, Family Obligations and Social Norms’ http://www.rume-rural-microfinance.org/IMG/pdf_WP_200803.pdf

Amimur Rahman Boulder, ‘Women and Microcredit in Rural Bangladesh. An Anthropological Study of Grameen Bank Lending’. CO: Westview Press 1999, xi, 188 pp.

10. http://www.partijvoordedieren.nl/recentr/emailacties/i/4 (in cauda)
11. http://www.economist.com/node/17420202

LIMOUSINE DE RODE VLAG, WAAROM GEEN DAF?

1 Comment

De Chinese Regering heeft besloten de RODE VLAG limousine, de officiele auto van Mao Zhedong, waarin ook President Nixon werd gereden weer in productie te nemen ten detrimente van de AUDI wagens, thans in veelvuldig gebruik door de regering en de bureaucratie. Dit is een belangrijk signaal van zelf trots, orgueil. Hoe groot zou niet het effect zijn op de arbeidsmoraal van de Nederlandse industriearbeider als onze Regering NEDCAR opdroeg officiele auto’s, ambulances, politieauto’s enzo te ontwikkelen en aan te bieden.Waarom gebeurt dat niet? Het hoeven geen gammele dafodiles te worden, maar een al dan niet hybride product moet toch kunnen, Doet Spijker mee? Doet de electro/waterstoflobby mee? Waar is onze industriepolitiek? Ja ik wee6 het, de Duits autoindustrie heeft een 7 x zo groot achterland. Moeten wij dan 7x zoveel achterlijker zijn?
alfred vierling

voor meer info over chinese autoproducties zie hier
http://modelautokrant.nl/2012/01/century-dragon-en-de-chinese-auto-industrie/

POUTINE CHEF D’ EUROPE PAR EXCELLENCE

1 Comment

Quoique critique par mes copins russes pour avoir facilite l’ invasion des Tchechens par voie de traitement privilegie au detriment de Russes de souche, je tombe d’accord avc Marc Rousset, économiste, écrivain, auteur de « La Nouvelle Europe-Paris-Berlin-Moscou »sur ce que signifie Poutine pour nous autres Europeens:
Poutine sera réélu par le peuple russe pour le Bien de la Russie et de l’Europe !

Monsieur André Glucksmann, obsédé par Vladimir Poutine, le contre-modèle exemplaire de ses rêves politiquement corrects et droit de l’hommistes, n’hésite pas à écrire dans une chronique du Figaro du Vendredi 24 Février 2012 : « Poutine réussira-t-il la falsification administrative des élections présidentielles ? Devra-t-il fomenter une épidémie d’attentats attribués à d’imaginaires ennemis pour mieux réprimer les contestataires ensuite ? Ou pourquoi pas, lancera-t-il une expédition militaire, genre deuxième guerre de Géorgie , afin de s’imposer comme l’homme fort et insubmersible de la Russie ? » A noter que Monsieur Glucksmann n’est pas à une contre-vérité près car les faits et les enquêtes impartiales de l’Union Européenne démontrent que c’est bel et bien la Géorgie du jeune, inconscient et fougueux Président Mikhaïl Saakachvili qui a commencé en Aout 2008 les hostilités militaires en Ossétie du Sud et les a terminées dans une totale déroute.

Or, le jeudi 23 Février 2012, devant une foule réunie dans le stade moscovite de Loujkini et évaluée par les autorités à 130 000 personnes , Poutine a montré au monde que les mouvements d’opposition peinent à trouver leur second souffle.  « Désormais , il n’y aura plus lieu de parler de la révolution orange car la rue nous appartient » a pu déclarer Vladimir Bourmatov,un député de Russie unie (1).IL est probable que Poutine sera réélu avec plus de 50% des voix et non plus des scores de 71% des voix comme en 2004, mais quoi d’anormal ? Les peuples européens de l’Ouest ont-ils été reconnaissants par leurs votes à Winston Churchill, à Clemenceau , à De Gaulle ?

Poutine, l’obsession des Etats-Unis et des Occidentaux

L’Amérique veut déstabiliser et faire sauter le verrou Poutine pour plusieurs raisons. La Russie est devenue une superpuissance pétrolière respectée, à défaut d’être crainte. Poutine a brisé les rêves de Mikhaïl Khodorkovski , patron de Youkos, et ceux des Etats-Unis qui voulaient mettre la main sur les ressources énergétiques de la Russie.

Poutine veut également réarmer la Russie, immense pays richissime ouvert aux quatre vents et deux fois plus grand que les Etats-Unis avec au grand maximum 130 millions de Russes en 2050 ! Poutine veut dépenser 590 milliards d’euros d’ici à dix ans pour se protéger de la menace militaire de l’OTAN et des Etats-UnIs. Selon le quotidien Rossiskaya Gazeta, le plan de modernisation militaire lancé il y a un an par Poutine comprendrait : construction de 400 missiles balistiques d’ici à 2022, 8 croiseurs sous-marins lance-missiles stratégiques,20 sous-marins polyvalents, 50 navires de surface, 600 chasseurs de cinquième génération, mille hélicoptères, 2300 chars modernes, 2000 canons automoteurs, 28 régiments de systèmes de missile sol-air S400. Tout spécialiste des problèmes militaires sait en effet parfaitement que le système américain de bouclier antimissile est dirigé contre la Russie, l’Iran n’étant qu’un prétexte !

Poutine n’a pas digéré non plus l’erreur de Dimitri Medvedev qui n’a pas mis son véto au Conseil de Sécurité de l’ONU , d’où la brèche éhontée dans laquelle s’est engouffrée l’Occident en bombardant la Libye et en intervenant avec des troupes au sol dans un conflit tribal interne, en lieu et place d’une zone d’exclusion aérienne , ce qui n’est pas sans rappeler la mauvaise foi de l’expansion de l’OTAN à l’Est , contrairement aux promesses qui avaient été faites lors de la chute du Mur de Berlin à Gorbatchev et plus tard à Boris Eltsine !

Poutine s’oppose à l’intervention militaire occidentale en Syrie pour protéger les exportations russes d’armement ainsi que la seule et unique base maritime pour la flotte russe en Méditerranée !

Poutine peut enfin se prévaloir d’un succès sur le plan économique à faire pâlir d’envie les Occidentaux. La croissance du PIB devrait frôler les 4,5% en 2011 et en 2012.Le taux de chômage est descendu à 6,3% ; la dette du pays est faible, inférieure à 10%du PIB. Les réserves de change sont d’environ 500 milliards de dollars. L’inflation est à la baisse, estimée à 6,5% , soit son plus faible niveau depuis 20ans.La Russie est déjà aujourd’hui la 10 ème économie du monde en PIB nominal et la 6ème en termes de parité de pouvoir d’achat. La Russie devrait être la 4ème économie de la planète en 2020.

Poutine propose un contre-modèle à l’Europe décadente

Poutine a dores et déjà sauvé la Russie, mais il est d’autant plus dangereux qu’ il propose à l’Europe occidentale un autre modèle que le droit de l’hommisme et l’incite à se libérer du protectorat militaire américain. Poutine a compris que le redressement, le rétablissement de la Russie passait par les valeurs traditionnelles, le patriotisme, l’Eglise orthodoxe, le sens de l’effort et du dépassement, constituant un magnifique contre-exemple pour les démocraties européennes décadentes et aveugles. Alors que les droits de l’hommistes souhaitent que la Russie s’adapte au modèle occidental, c’est bien au contraire, selon Vladimir Poutine, aux Européens de l’Ouest de retrouver leurs valeurs traditionnelles, de ne plus pratiquer la repentance. En ce sens, Poutine est le sauveur potentiel de l’Europe de l’Ouest !

Poutine est enfin dangereux car il est natif de Saint Petersburg , la ville symbole du rapprochement européen fondée par Pierre Le Grand ; il parle allemand , il a travaillé pour le KGB à Dresde et a une vision continentale européenne historique que n’ont pas nos dirigeants atlantistes actuels ! C’est ainsi que devant le Bundestag, il a pu dire :

« Si à une certaine époque, la réconciliation historique de la France et de l’Allemagne fut l’une des conditions de base de l’intégration ouest-européenne, aujourd’hui, c’est le partenariat entre la Russie, l’Allemagne et la France qui constitue le facteur positif majeur de la vie internationale et du dialogue européen.

Je suis profondément convaincu que la Grande Europe unie de l’Atlantique à l’Oural, et de fait jusqu’à l’ Océan Pacifique, dont l’existence repose sur les principes démocratiques universels, représente une chance exceptionnelle pour tous les peuples du continent, pour le peuple russe notamment…..Le peuple russe a toujours eu le sentiment de faire partie de la grande famille européenne, à laquelle le rattachent les mêmes valeurs culturelles, morales, spirituelles. »

Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie

Le Figaro du Vendredi 24 Février –« Poutine poursuit « la bataille pour la Russie »

veuillez lire le texte suivant publication quelques jours plus tard par Marc Rousset:

Poutine, de Gaulle russe, demain un nouveau Pierre Le Grand ?

Selon Marc Rousset, économiste, écrivain, auteur de « La Nouvelle Europe Paris-Berlin-Moscou »

Les Etats-Unis , après avoir avalé la couleuvre Poutine, suite à l’âge d’or de la période Gorbatchev et Eltsine du déclin accéléré , voire de l’éclatement à venir de la Russie selon les rêves de Zbigniew Brzezinski dans le Grand Echiquier (1), prenaient leur mal en patience en espérant se débarrasser de Poutine comme ils furent débarrassés du général de Gaulle en 1969, d’où la tentative désespérée d’une nouvelle révolution orange en Russie avec le nouvel ambassadeur américain à Moscou Mac Faul qui se définit lui même comme « un expert de la démocratie, des mouvements anti- dictatoriaux et des révolutions » . L’opposition actuelle , sans leader ,sans unité aucune, avec des tendances diamétralement opposées en son sein , fait la une des médias occidentaux ; mais elle ressemble en fait à l’armée hétéroclite de Bourbaki et fait penser à la fable de Jean de La Fontaine des «  Grenouilles qui demandent un roi » !

Les peuples, dans les démocraties occidentales, ne supportent pas très longtemps les hommes d’Etat ayant une vision historique et demandant de l’autorité , de l’ effort, de la persévérance , du courage pour non seulement redresser , mais développer le rayonnement et la puissance d’un pays. Ils préfèrent la repentance, les loisirs, la retraite à 60 ans, les 35H, le laxisme et l’endettement public éhonté ; c’est aussi plus facile pour se faire élire ! Clémenceau , Churchill et de Gaulle sont là pour attester de cette propension des démocraties occidentales à écouter les Daladier, les Chamberlain, les Mitterrand ou les Hollande, voire les comiques utopiques du style Jean Luc Mélenchon, plutôt que de mettre le citoyen en face de ses responsabilités, compte tenu des réalités géopolitiques et économiques.

Les Etats-Unis pensaient donc tenir avec Medvedev un nouveau Gorbatchev qui, au nom du développement économique, de la liberté d’expression et d’un droit de l’hommisme à la russe, allait, avec les louanges et les encouragements de l’Occident, terminer en fait le travail de destruction massive de la puissance de l’URSS commencé avec Gorbatchev, toujours très populaire aujourd’hui partout dans le monde, sauf dans son propre pays ! L’erreur grotesque de Medvedev , avec l’absence du droit de véto de la Russie à l’ONU, lors de l’intervention militaire éhontée de l’OTAN en Libye, derrière le paravent humanitaire, était porteuse d’espoir pour l’Occident et les Etats-Unis. Cela sentait bon la bonne soupe, la naïveté et ce n’est pas l’envie qui manquait à Monsieur Alain Juppé qui excelle en la matière, de rejouer le même bon tour à la Russie en Syrie. Vladimir Poutine, en reprenant le contrôle de la politique étrangère, a contrecarré d’une façon prémonitoire les plans de l’Oncle Sam en Syrie et au Moyen orient ! En venant d’être réélu par 109 millions de Russes avec 60% des voix, Président de la Fédération de Russie, il pourrait bien contrecarrer encore pendant douze ans d’une façon irréversible les plans d’encerclement de la Russie et de la Chine par l’Amérique !

Poutine, de Gaulle russe

Poutine, c’est l’homme que les Américains n’attendaient pas et qui a non seulement redressé la Russie, mais l’a sauvée du dépeçage en trois tronçons. Le rêve géopolitique des Etats-Unis si la Russie avait perdu la guerre en Tchétchénie était de faire de la Russie, une nouvelle Grande Pologne, en la ramenant à Stravopol, point de départ de la colonisation russe au XIXème siècle.

Poutine s’est aussi opposé avec succès à l’exploitation des ressources naturelles de la Russie par les groupes étrangers, ce qui était le but affiché par Mikhaïl Khodorkovski, patron de Youkous, interpellé le 25 octobre 2003 sur un aéroport de Sibérie, alors qu’il venait de participer quelques jours plus tôt à un forum d’affaires à Moscou en compagnie de Lee Raymond, l’un des directeurs d’Exxon ; cette société était sur le point de participer jusqu’à hauteur de 25 milliards de dollars dans la fusion Youkos-Sibneft. Les capitaux américains d’Exxon Mobil et de Chevron-Texaco souhaitaient en fait s’infiltrer avec une participation de 40% dans le sanctuaire sibérien des hydrocarbures russes. En perdant ses ressources financières, la Russie perdait définitivement toute chance de rebondir.

Poutine a réussi pour l’instant à contenir , mais sans le briser complètement l’encerclement par l’Otan et l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC). Avec le projet du bouclier anti-missiles qui revient à l’ordre du jour, les Etats-Unis auront un adversaire redoutable qui continuera à leur dire leur quatre Vérités

Vladimir Poutine, c’est aussi l’homme du KGB qui a vu venir et réussi à combattre à ce jour avec succès toutes les révolutions orange en Ukraine, Géorgie, Kirghizstan, Ouzbékistan , les manifestations actuelles et à venir anti-Poutine en Russie n’étant que leur chant du cygne , un dernier soubresaut, une dernière tentative de l’Occident pour se défaire de Vladimir Poutine !

Comme de Gaulle, Poutine a misé sur les valeurs traditionnelles, le sens de la Grandeur , le patriotisme et l’Eglise orthodoxe pour éviter  la « chienlit ». L’autoritarisme plus marqué de Poutine par rapport à de Gaulle convient parfaitement et est même absolument nécessaire, en Russie, tout comme en Chine d’ailleurs, pour éviter l’éclatement tant redouté du pays. Quant à la corruption, de la même façon qu’ elle a continué de plus belle en Ukraine avec l’arrivée au pouvoir de l’égérie de la révolution orange Ioulia Timochenko, un pouvoir politique fort , ce que savent tous les Russes, est un bien meilleur antidote que les oligarchies politiques de type occidental car ces dernières ne feraient que s’acoquiner avec les oligarques russes ; il en résulterait une décadence qui serait encore plus rapide que dans l’actuelle Europe de l’Ouest .

Poutine, un nouveau Pierre Le Grand ?

Le Patriarche orthodoxe Kirill a vu juste en soutenant Poutine qui pourrait être considéré en 2024 comme un nouveau Pierre le Grand du XXIème siècle, à 4 conditions :

-développer d’une façon très intense le réarmement et la modernisation en cours de l’Armée russe

-réussir le développement et la diversification déjà commencée par Medvedev de l’économie russe

– continuer à combattre la dénatalité russe, ce dont Poutine est , comme de Gaulle en 1945 , parfaitement conscient

-ramener dans le giron russe, ce qui est inexorable historiquement à long terme, la Biélorussie et l’Ukraine , afin de constituer un contrepoids humain suffisant de deux cents millions d’habitants face à la Chine, l’Asie Centrale et le Caucase

L’affrontement actuel en cours de Poutine avec les Etats-Unis peut être comparé au premier combat du jeune Tsar Pierre Le Grand avec Charles XII qui mit fin par la bataille de Poltava le 8 juillet 1709 à la suprématie suédoise dans la Baltique. Pierre Le Grand , tout en renforçant et modernisant l’armée russe ne commit pas l’erreur ensuite d’oublier l’économie, l’innovation et les Arts, ce qu’il montra en 1717 lors d’un déplacement en Europe. Pierre Le Grand ancra la Russie avec une fenêtre sur l’ Europe en fondant Saint- Pétersbourg . Le natif Poutine de cette même ville qui parle allemand, ancien espion du KGB à Dresde avant la chute du Mur de Berlin, a une vision continentale européenne et souhaite se rapprocher pour des raisons géopolitiques de la France et de l’Allemagne. Maurice Druon ne s’y était pas trompé en voyant dans Poutine le défenseur européen d’un monde multipolaire plutôt que d’un monde obéissant à un shérif planétaire et « l’un de nos plus décisifs alliés ».Pour Poutine, l’avenir est donc européen !

Mais la Russie regarde aussi à l’Est et vers le Sud d’où peuvent venir de nombreux dangers, la fin de l’intervention occidentale en Afghanistan n’étant pas l’un des moindres. Au delà de son effort démographique propre pour atteindre au minimum les 130 millions d’habitants et ne pas retomber à 100 millions en 2050,soit l’équivalent de la population turque à cette date, la Russie a besoin à terme de la Biélorussie et de l’Ukraine .Ces deux pays dont l’un est son berceau religieux, représenteraient un apport humain d’environ 60 millions d’habitants pour constituer une superpuissance suffisante face à La Chine et à l’Asie centrale. Si Poutine , sous sa Présidence, réussit ce tour de force, en commençant très vraisemblablement par la Biélorussie, il pourra être véritablement comparé à Pierre le Grand, sinon il n’aura pas démérité et pourra être comparé au minimum à de Gaulle, Churchill ,Bismarck, Richelieu et Clemenceau, ces grands Hommes d’Etat ayant eu une vision historique , un courage, une continuité qui font cruellement défaut à nos petits politiciens européens actuels, atlantistes, libre-échangistes, démocrates, démagogues et droit de l’hommistes, ce qui ne sera déjà pas si mal !

(1) ) Zbigniew Brzezinski, Le Grand Echiquier, Bayard, Paris, 1997

Waarom regime change in Syrie? Waarom wordt Iran niet aangevallen door de USA? Pourquoi ce bouleversement souhaité syrien? Pourquoi l’Iran ne sera-t-il jamais attaqué par les Et-Unis?

1 Comment

Waarom moet Assad weg? Het maakt deel uit van een omsingelingsplan van Iran. De Arabische Liga wil een shiitische as Iran-Libanon-Syrie vorkomen. De Shiiten zijn de overwinnaars van de Amerikaanse interventie in Irak, ten detrimente van de aanstichters ervan: Israel. Lees voorts bijdrage 1 hieronder;
Waarom wordt Iran voorgesteld als de aggressor door Israel, maar zal de USA het nooit aanvallen? Het heeft Iran nodig als steunpunt voor de shiitisch-persofone bevolking van het Midden-Oosten en als springplank voor de Turkmenen (in verzet in Xinjiang), om zo de Chinezen af te snijden van belangrijke gasvoorraden. Lees voorts bijdrage 2 (Frans)

Pourquoi la Syrie est-elle objet de critique occidentale? Parce que le bouleversement du regime fait part d’une politique d’isolement de l’Iran , voir la contribution 1. ci-dessous.
Pourquoi l’Iran ne sera-t-il jamais attaqué par les Etats-Unis? voir la contribution 2. ci-dessous

Contribution 1:

Que motive la position anti-syrienne actuelle ? La Syrie est principalement devenue une victime parce qu’elle est proche de l’Iran. Le renversement du régime actuel fait partie d’un plan d’isolement de l’Iran. Cependant, le rapprochement de Damas avec Téhéran s’est produit parce qu’ le conflit israélo-arabe n’est pas résolu. Je me souviens qu’au cours d’une conversation avec Hafez al-Assad – père de l’actuel président syrien –, ce dernier m’avait dit qu’il s’efforcerait de ne pas rester « seul à seul avec Israël ». L’absence de résolution du dangereux conflit au Moyen-Orient, caractérisé par une tendance constante à l’escalade vers la phase de crise, a incité Damas à créer, au cas où, une « base arrière » iranienne.

Pourquoi les pays arabes ont-ils également, pour la plupart, pris position contre le régime de Bachar al-Assad ? La cause principale est le conflit croissant entre les deux grandes tendances religieuses de l’Islam, les sunnites et les chiites. Suite à l’opération militaire américaine en Irak, ces contradictions se sont renforcées. Le gouvernement syrien est principalement constitué d’alaouites, un courant proche du chiisme. La Ligue arabe, qui unit dans leur écrasante majorité des Etats sunnites, s’est mise à redouter la création d’une « ceinture chiite » de l’Irak au Liban, e passant par l’Iran et la Syrie.

Que pourrait-il arriver en cas de renversement du régime syrien actuel ? Il serait bon que les auteurs du projet de résolution du Conseil de sécurité de l’ONU rejeté se penchent sur cette question. Il existe suffisamment d’exemples assez éloquents de ce à quoi peut mener une politique irresponsable au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il convient impérativement de lui opposer des efforts collectifs, sans lesquels on ne pourra empêcher à terme que la situation ne glisse vers le chaos et la guerre civile, provoquant finalement l’échec des mesures si nécessaires à la résolution du conflit israélo-arabe.

Evgueni Primakov

Contribution 2.

Iran : Rumeurs d’une guerre qui n’aura pas lieu !
26.06.2010

Il y a une semaine, la presse israélienne a affirmé qu’une douzaine de navires de guerre américains (dont un porte-avions) et un navire de guerre israélien avaient traversé le Canal de Suez avec la collaboration discrète de l’armée égyptienne pour faire route vers la mer rouge. L’annonce est devenue par la suite une rumeur sous l’effet de sa reprise par certains sites qui aiment prétendre disposer d’infos secrètes, ce qui a donné lieu à des rumeurs d’une frappe imminente des installations nucléaires iraniennes. Ce n’est pas la première fois que de telles choses arrivent. Les autorités américaines ont pour leur part ni confirmé, ni démenti. Cela n’est pas non plus une attitude inédite : tout au long de la présidence Bush en parallèle aux efforts diplomatiques intenses pour renouer le dialogue avec Téhéran en vue d’une entente vitale pour les Etats-Unis, les autorités américaines avaient frappé sur les tambours de la guerre. A l’époque, notre pronostic était qu’il n’y aurait pas de guerre, nous le maintenons : il n’y aura pas de guerre, mais nous assistons à un retour des tambours de la guerre dans une version plus efficace.

Depuis 8 ans, on entend régulièrement des sites pro-israéliens ou pro-palestiniens tenus par des passionnés annoncer régulièrement des attaques imminentes contre l’Iran sur la base de rumeurs qualifiées de source militaire sûre. Une bonne vingtaine d’attaques de ce genre ont été annoncées et ont occupé les esprits sans avoir lieu, rasant l’Iran (selon la formule affectionné par ces sites), car Washington a besoin d’une alliance avec les mollahs iraniens, chiites et persanophones pour contrôler deux sites vitaux pour son avenir : l’Asie Centrale (musulmane et persanophone) et le Cashmire (chiite) qui lui permettraient de priver la Chine d’une source majeure de gaz tout en créant une base-arrière de soutien aux Ouïghours. Cela lui permettrait aussi de prendre le contrôle des chiites pour créer une grande république chiite englobant le Sud pétrolier iranien, le Sud pétrolier irakien et le Nord pétrolier saoudien.

Les mollahs sont l’avenir de Washington ! En conséquence, il ne peut en conséquence pas les détruire. Cet avenir est cependant inaccessible car les mollahs refusent toute entente pour deux raisons. D’une part, ils ont peur de perdre le soutien de la rue arabe pour le Hezbollah, car cela les priverait d’une bonne capacité de nuisance, de chantage et de marchandage diplomatique et d’autre part, ils devraient au nom de la réconciliation irano-américaine autoriser le retour au pays d’Islamistes iraniens pro-américains, ce qui les expose à une perte progressive du pouvoir politique au sein de leur propre régime. Les mollahs et les Pasdaran se retrouveraient alors sous les ordres de Washington dans le rôle peu enviable d’alliés jetables inutiles après la conquête de l’Asie Centrale et le remodelage de l’Arabie Saoudite. Leur refus de toute entente reste donc sans appel, c’est pourquoi sans chercher à les détruire, Washington cherche à les affaiblir par toutes sortes de sanctions ou d’intimidations pour les pousser à accepter.

la menace tactique d’une frappe | Dans ce registre des pressions, les menaces de frappes ont une place particulière car les mollahs eux-mêmes sont depuis toujours dans une stratégie d’escalade guerrière pour laisser planer la menace sur l’approvisionnement pétrolier de l’Occident afin de le forcer à capituler. C’est leur réponse à la guerre d’usure économique des sanctions américaines. Or, on n’a jamais vu Washington donner suite aux provocations de Téhéran : il a toujours calmé le jeu et l’on n’a jamais assisté à aucune riposte militaire américaine contre Téhéran quelle qu’était sa provocation, même quand des vedettes des Pasdaran ont défié un navire de guerre américain ou encore face à la distribution d’armes aux terroristes irakiens ou aux Talibans.

Le fait que Washington n’ait pas saisi ces nombreuses occasions dénote une absence de volonté de confrontation, compréhensible par l’extrême faiblesse des Pasdaran qui malgré une supériorité numérique écrasante n’ont pas su vaincre la petite armée irakienne.

Du fait de l’impossibilité d’un combat sans une défaite entraînant la chute du régime, de notre point de vue en évoquant des frappes, Washington ne menaçait pas Téhéran : il menaçait ses alliés et partenaires commerciaux, la Russie, la Chine et la France, de reproduire le schéma de l’invasion de l’Irak qui avait eu une grande répercussion négative sur leurs intérêts géopolitiques et pétroliers. En fait, en frappant sur les tambours de la guerre, Washington entendait inquiéter ces grandes puissances pour les inciter à encourager le choix des sanctions au lieu de la guerre. Les sanctions menaçaient les intérêts de ces Etats, mais ces intérêts n’étaient pas supprimés. Les Etats concernés pouvaient espérer un compromis via des négociations multilatérales (via les Six). Washington a apprécié car Téhéran ne pouvait accepter aucun apaisement, les Six se trompaient. Il a ainsi réussi à obtenir un soutien international à de nouvelles sanctions. Washington qui en 1996 avait banni tout investissement pétrolier en Iran pour les compagnies opérant aux Etats-Unis a ajouté des sanctions bancaires à son panel de pressions pour bloquer l’accès à des investisseurs via des sociétés écran. Il est ainsi devenu le seul Etat capable de mettre fin au calvaire des mollahs.

la fin du recours à la menace de frappe | Après cette victoire, Washington a maintenu la rumeur pour justifier de nouvelles sanctions. Mais après 18 mois d’embargo financier, il s’est aperçu que ces sanctions bancaires avaient trop affaibli les mollahs : ces derniers ne pouvaient plus payer leurs miliciens et pouvaient chuter sans ce rempart contre le peuple. Washington qui avait basé la justification initiale de sa volonté de frappes ou de sanctions sur la menace nucléaire et militaire était dans l’embarras car les citoyens et électeurs américains qui ont été convaincus de cette menace exigeaient sans cesse des mesures plus fortes contre les mollahs.

un apaisement tactique | Washington devait trouver des solutions. Dans un premier temps, il a annoncé de nouvelles sanctions, mais il s’agissait d’anciennes sanctions déjà en vigueur, ce qui était synonyme d’une pause de facto dans l’adoption de nouvelles sanctions, puis étant donné qu’il évoquait les frappes dans une optique de protection d’Israël, Bush a fait savoir que l’option militaire n’était plus à l’ordre du jour car il allait livrer un parapluie anti-missiles à Israël. Puis il a insisté sur la volonté de nouer le dialogue avec Téhéran via l’ouverture d’un bureau diplomatique à Téhéran. Son successeur est allé plus loin en pérennisant la pause par l’annonce d’un gel dans l’adoption de nouvelles sanctions pour favoriser le dialogue (pour aboutir à une normalisation voire une entente).

Cette politique dite d’apaisement ne pouvait rien changer pour Téhéran sur le plan économique car Washington évitait de nouvelles sanctions, mais il maintenait son terrible embargo financier. En revanche, cette politique avait de quoi le perturber car la rue arabe ne permet à ses amis le moindre apaisement avec les amis d’Israël. C’est pourquoi avant l’arrivée d’Obama, Téhéran s’est mis à s’agiter en appelant le Hamas à rompre sa trêve avec Israël pour provoquer une guerre avant l’accession au pouvoir d’Obama qui allait l’embarrasser avec sa politique de dialogue.

une nouvelle approche pénalisante | Selon un opposant iranien, qui a des contacts au Congrès, peu avant ce conflit, Jimmy Carter s’était rendu à Damas pour rencontrer les responsables du Hamas afin de les convaincre que les Démocrates américains réputés anti-Israéliens les laisseraient faire s’ils attaquaient Israël pendant la période de transition entre Bush et Obama. Selon cet opposant, Washington avait ainsi encouragé les mollahs d’aller aussi loin pour montrer à la rue arabe qu’ils étaient incapables d’aider le Hamas pendant le conflit comme ils avaient été incapables d’aider le Hezbollah en 2006 pendant la guerre du Liban. Effectivement, les mollahs ont été incapables de mobiliser des foules encore moins de dépêcher des combattants ou des armes vers Gaza assiégé. On a alors assisté à une suractivité de la Turquie et de son 1er ministre Erdogan qui s’est distingué par un clash avec Shimon Pérès devant les caméras du monde entier en janvier 2009 à Davos. Puis il avait œuvré au niveau de l’ONU pour parvenir à pousser un Israël étrangement très vindicatif à cesser les combats alors qu’au même moment, les mollahs oeuvraient pour continuer la guerre. Cela avait porté ombrage au rôle des mollahs bien qu’ils financent le Hamas.

L’expérience a été concluante. Washington avait une carte à jouer pour discréditer les mollahs afin de les isoler (une sanction tactique) en cas d’échec de ses efforts pour parvenir à une entente par les sanctions. Mais il s’agissait d’une carte que l’on peut qualifier de difficile car il fallait un conflit autour du Hamas. Téhéran l’a d’ailleurs compris puisqu’il a changé son fusil d’épaule en évitant tout conflit militaire et en se positionnant dans une action anti-sioniste au niveau de l’ONU comme l’avait fait la Turquie pendant le conflit de Gaza. L’exemple le plus marquant est celui de Durban 2 où la Turquie n’a pas pu suivre et Téhéran a restauré son image de champion de la rue arabe.

Il y a quelques semaines, après l’échec de toutes les tentatives pour entraîner les mollahs dans un compromis, notamment par l’intermédiaire d’un pseudo accord via le Brésil, Washington a joué cette carte difficile avec l’affrètement d’une flottille anti-blocus où se trouvaient des éléments armés capables de déclencher un conflit. On ne peut savoir si Israël a, ou non joué le jeu, toujours est-il que l’association Turque chargée de l’opération qui est un organisme très proche du parti islamiste au pouvoir n’avait pas lancé d’invitation aux mollahs pour participer au voyage et de fait, il n’y a pas eu de martyr iranien donc aucune chance que Téhéran puisse profiter de ce conflit qui a donné à la Turquie une occasion en or pour devenir le super champion de la rue arabe. Après un certain flottement, Téhéran a fini par annoncer l’envoi de navires militaires pour escorter les futurs convois humanitaires alors que la marine des Pasdaran n’a pas le niveau requis pour ce genre de mission. Le régime avait par la suite changé d’avis car il avait peur de se retrouver en position d’être humilié par la flotte israélienne ou américaine, ce qui aurait alors été le chant du cygne de son rôle de défenseur de la rue arabe. Sa défaite aurait été totale si la Turquie s’en mêlait pour secourir ses navires de guerre. Dans l’incapacité d’agir sur le plan militaire, mais dans l’obligation d’agir quand même, il avait fini par annoncer l’envoi d’un navire humanitaire, ce qui ne changeait pas la donne car après l’affaire de la Flottille, son navire humanitaire devait nécessairement être accompagné d’un ou plusieurs navires de protection.

(la rumeur) | En annonçant un attroupement de navires américains et d’un bâtiment de guerre israélien sur la Mer Rouge, Washington plaçait un obstacle sur la route de cet envoi où la modeste flotte de protection des mollahs allait faire figure de coquille noix ! Le but était de priver Téhéran de l’envoi d’un navire pour le discréditer. La preuve de cette hypothèse est que les mollahs ont annoncé hier l’annulation du bateau humanitaire à destination de Gaza.

C’est une victoire pour Washington. Très pragmatiquement, Washington a programmé ce retour des tambours de guerre à un moment où la Russie a dénoncé les sanctions unilatérales américaines qui donnent l’avantage à Washington en menaçant de quitter les Six pour bloquer le processus. Très prudemment, Medvedev en visite aux Etats-Unis n’a pas commenté cette opération censée le pousser à plébisciter les sanctions unilatérales américaines.

Cette rumeur a sans doute une autre motivation pragmatique : elle arrive à un moment où nous assistons à une montée du mécontentement américain face à l’impression d’inactivité que donne Obama… C’est un bon coup d’énergie pour faire cesser les moqueries médiatiques (ci-dessous) afin de sauver l’aura américaine du président noir et presque musulman, un homme très utile pour enraciner les Etats-Unis en Afrique et dans le monde réellement complexe des musulmans…
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

Meldpunt overlast Oosteuropeanen Wilders

1 Comment


Kan iemand nu uitleggen, waarom een meldpunt voor overlast een slecht idee is? Decennialang hebben, overheid, parlement, Europees parlement, de sociaaldemocraten, christen-democraten en liberalen de overlast van de immigratie ontkend. Honderdduizenden burgers zijn hun huizen en steden uitgepest en uitgeweken naar plattelandsgemeenten of ongelukkiger naar overloopgemeenten, waar ze door de probleemmigranten werden ingehaald en alsnog weggepest: deels bewust, deels onbewust door teringmuziek, hangjeugd, al dan niet gevoed door ethnisch revanchisme. Nooit heeft een televisieprogrammamaker, cineast, beeldend kunstenaar of toneelschrijver iets gecreeerd om deze overwoekering uit te beelden, aan de kaak te stellen of verteerbaar te maken. Men zou de politieke correctelingen, die denken dat ze politieke tegenstanders nog steeds te lijf kunnen gaan met de bezweringsformules: ‘discriminatie’ en ‘stigmatiserend’samen met de ambassadeurs die vanuit hun villa’s het meldpunt bekritiseren, allemaal willen opsluiten in een flat, waarboven een stelletje dronken Polen, verplicht gehuisveste Roma-types of zingende moslims wonen. Boegbeeld van schijnheiligheid is wel Monique van der Ven, die met haar Texelse huisdoktersfilm verdient aan een soort retro-Nederland nostalgie, maar wel afgeeft op de wilderianen. Ikzelf, geen wilderiaan, heb althans 17 jaar lang tussen de rurale moslims moeten zien te overleven, dwz in die tering moskeemuziek.Het wordt tijd dat ook de gegoede burgerij aan de barbaren wordt blootgesteld en ‘verWILDERd’.
alfred vierling

VERRAAD VAN STATE: Godsdienstwaan slikken of stikken!

1 Comment

De Raad van State, bemand door steile christenen als Donner en Deetman, multiculti-liberalen als Wiebenga en Sorgdrager dompelen Nederland onder in middeleeuwse islamiseringsprocessen. In naam van de ‘godsdienstvrijheid’ worden de wrede onverdoofde slachttaferelen, weggemoffeld achter de muren van ontoegankelijke abattoirs, ongehinderd voortgezet en nu mogen we zelfs geen kritiek meer hebben op de boerka. Geen enkel eergevoel, geen enkele binding met de Verlichting, geen enkele assertieve verdediging van Europese waarden, nee hoor, tot en met het straatbeeld opgeofferd aan de als onbeperkbaar beleden waanidee van ‘godsdienstvrijheid’.

Wat is in hemelsnaam ‘godsdienstvrijheid’? Hoe kan in een enkel woord de tegenstelling ‘dienst’ en ‘vrijheid’ worden geplakt? Welke idioot, wreed en achterlijk ritueel dan ook, kan blijkbaar sacrosanct worden verklaard door de RvS en daar hebben wij Europeanen ons dan maar naar te schikken. O ja, ter bescherming van de culturele minderheden heet dat. En de dierenbeschermers dan? Zijn die niet de kleinste culturele minderheid op aarde?

En hoe zit dat met de chevaliers seul die vrouwen willen behoeden voor onderdrukking? Ze zullen worden vervolgd voor vermeende schenders van het recht op godsdienstwaan, in naam van het totaal van de werkelijkheid gespeende idee, dat vrouwen in vrijheid zich bemaskeren.

Geen boodschap aan het zwaarwegende feit, dat de gezichtsbedekking, die in oorsprong bedoeld was de vrouwen van Mohammed te onderscheiden (omdat hij om door zijn huwelijk met de gescheiden vrouw van zijn adoptiefzoon ermee te schande kon worden gemaakt), thans vooral wordt gedragen als ‘panoplee vestimentaire’, als wapenschild van de endogamie.

Endogamie, het alleen trouwen in eigen kring, de grootste barriere tot integratie, waardoor orthodox joden, zigeuners en moslims altijd zichzelf apart stellen van de sufferds van de ontvangende samenlevingen, waarop deze minderheden op zijn zachtst gezegd neerkijken(goyim, kaffir).

Terecht: Met zo’n college van wijze mannen heb je als Europeaan geen vijanden meer nodig.

Older Entries Newer Entries